Til hovedinnhold

ES-05 Kaskaderende feil i kraftnettet

ES-05 Kaskaderende feil i kraftnettet

Dynamisk analyse av kaskaderende feil i kraftnettet

Motivasjon og relevans
Samfunnet er kritisk avhengig av en tilfredsstillende forsyningssikkerhet for elektrisitet, og dette stiller krav til hvordan kraftsystemet planlegges og driftes. Kraftsystemet blir stadig mer komplekst, blant annet som følge av økt integrasjon av distribuert fornybar kraftproduksjon, mer ekstremvær og sterkere kobling mellom det nordiske kraftsystemet og kraftsystemene i Europa forøvrig. Denne utviklingen medfører økende usikkerheter samt risiko og sårbarheter i systemet. Ekstraordinære hendelser som kaskaderende feil innebærer omfattende konsekvenser for samfunnet, og må derfor vektlegges særskilt.

Bakgrunn
Ekstraordinære hendelser i kraftsystemet kalles ofte også "HILP"-hendelser ("High Impact, Low Probability"), som viser til at vi snakker om hendelser som er ventet å inntreffe veldig sjelden men som har store samfunnsmessige konsekvenser dersom de faktisk inntreffer. Slike hendelser kan involvere et mangfold av fenomener, som kombinasjoner av ulike eksterne trusler, lastflyt og overlast eller feil ved korrektive tiltak og systemvern. Noen ganger fører en enkelt feilhendelse til en sekvens av påfølgende hendelser (kaskade) og dermed utfall av betydelige deler av kraftnettet.

Å fange opp slike fenomener med tilhørende hendelsesforløp og konsekvenser er av stor relevans for SINTEF Energi sitt forskningsprosjekt "Analyse av ekstraordinære hendelser i kraftsystemet" (eller "HILP-prosjektet"). I HILP-prosjektet utviklers det metoder og verktøy for å identifisere HILP-hendelser og estimere konsekvenser og sannsynligheter for disse. Blant annet utvikler SINTEF Energi nå en modell for å simulere kaskaderende hendelser som er basert på grafteori.

Oppgave
Det overordnede målet med oppgaven er å finne ut mer om når det er nødvendig å bruke dynamisk analyse for å identifisere mulige HILP-hendelser. Mer konkret går oppgaven ut på å implementere dynamisk analyse i den eksisterende simuleringsmodellen for kaskaderende hendelser og utvikle og kjøre test-case med denne modellen. Dette arbeidet kan bygge videre på eksisterende Python-kode for statisk utfallsanalyse som er integrert med kraftsystemanalyseverktøyet PSS/E.

Oppgaven består i

  • å sette seg inn i tidligere forskningsarbeid og testnettverk for dynamisk analyse
  • opptrening i bruk av kraftsystemanalyseprogramvare (PSS/E)
  • sette seg inn i Python-kode for eksisterende modell for kaskaderende feil
  • sette opp og kjøre case-studier på testnettverk med og uten dynamisk analyse
  • dokumentere arbeid og utviklet kode i et kort notat

Det vil være mulighet for å videreføre arbeidet i prosjekt- og masteroppgave ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU.

Hjemmeside for HILP-prosjektet

Forutsetninger

  • Interesse for kraftsystemanalyse og forsyningssikkerhet
  • Programmeringskunnskaper og kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i) Python
  • Kjennskap dynamisk kraftsystemanalyse og kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i) PSS/E
  • Intensjonen med sommerjobben er at den skal videreføres med prosjekt- og masteroppgave ved NTNU knyttet til dynamiske kraftsystemanalyser

Medveiledere Espen Hafstad Solvang og Iver Bakken Sperstad 


Slik søker du

Søknad sendes til: 
EN-sommerjobb2019@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.