Til hovedinnhold

163-4 ImpreCCS Viskometer

163-4 ImpreCCS Viskometer

Utvikling av unikt oppsett for viskositetsmålinger

Motivasjon og relevans

CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) regnes av mange som et av de viktigste tiltakene for å redusere den globale oppvarmingen på grunn av klimagassutslipp. For at denne teknologien skal få stor utbredelse, er det viktig at kostnadene blir så lave som mulig og at man ikke får ubehagelige overraskelser. Kostnadsreduksjon i CCS er derfor et av hovedmålene i det store forskningsprosjektene FME NCCS som denne oppgaven er en del av. For å kunne optimalisere design og drift av de ulike prosessene i CO2-håndtering er det nødvendig å kunne modellere og predikere oppførselen til stoffene som er involvert. Dette krever nøyaktige måledata som i dag ikke er tilgjengelig. NCCS har derfor nylig blitt utvidet med kompetanseprosjektet ImpreCCS, der et av hovedmålene er å blant annet skal frambringe nøyaktige viskositetsdata. Per i dag finnes nesten ingen slike data for CO2 med urenheter i væskefasen, noe som blant annet er avgjørende for å kunne bygge gode modeller for CO2-lagring. Oppsettet som skal brukes blir en del av en felleseuropeisk infrastruktur kalt ECCSEL.

Bakgrunn

Målet med oppgaven er bidra til utviklingen av et nøyaktig eksperimentelt oppsett for viskositets- og tetthetsmålinger utviklet av SINTEF. Apparaturen som bygges for viskositetsmålinger er et avansert kapillærviskometer som er designet for et stort spenn i fluidegenskaper, temperaturer mellom -60 og 200 °C og opp til 1000 bar i trykk. Til det samme anlegget integreres det et densimeter (tetthetsmåler). Det stilles svært store krav til måling og kontroll av temperatur, trykk, massestrøm og vekt i hele prosessen. Det er også viktig å forstå hvordan feilledd skal kvantifiseres og minimeres, noe som krever en omfattende fysikalsk analyse. Målingene vil for en stor del være automatisert vha. et kontrollsystem programmert i Labview.

Apparaturen er nå i en byggefase. Sommerforskeren vil i samarbeid med SINTEF-forskere delta i oppbyggingen, testing, og/eller videreutvikling av kontrollsystemet til oppsettet. Det er planlagt å starte med verifikasjonsmålinger og målinger av CO2 med anlegget høsten 2018, og videre med CO2 og urenheter i 2019. Sommerforskeren inviteres derfor til å fortsette arbeidet i en prosjekt- og eventuelt Masteroppgave ved NTNU. Professor Jana Popsteinova Jakobsen ved Institutt for kjemisk prosessteknologi og Professor Ole Jørgen Nydal ved Institutt for energi- og prosessteknikk har tilbudt seg å veilede slike oppgaver, sammen med SINTEF-forskere.

Oppgaven vil bestå i en eller flere av følgende oppgaver:

  • Delta i oppbygging av et avansert vitenskapelig oppsett
  • Videreutvikle og teste kontrollsystemet
  • Teste funksjonaliteten til apparaturen
  • Delta i videreutvikling av måleprosedyrer from til godkjent rigg
  • Skrive rapport og holde presentasjon.

Forutsetninger

  • Interesse for fluiddynamikk
  • Interesse for termodynamikk
  • Interesse for laboratoriemålinger
  • Interesse og kunnskap om relevante dataverktøy som labview og matlab kan være en fordel, men er ingen forutsetning.

Medveiledere:  Anders Austegard og  Hans Georg Jacob Stang

Søknadsfristen er utgått.