Til hovedinnhold

140-3 Tilstandskontroll av populasjon av lineskjøter tatt ut av drift

140-3 Tilstandskontroll av populasjon av lineskjøter tatt ut av drift

Eksempel på detonasjonsskjøt på 300 kV-linje.
Eksempel på detonasjonsskjøt på 300 kV-linje.

Motivasjon og relevans

Den norske elektrisitetsforsyningen representerer en stor investering i infrastruktur som er viktig for verdiskapningen i samfunnet. Forbedringer i forvaltning av denne infrastrukturen innebærer prediktive og risikobaserte vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger, som igjen kan lede til store samfunnsøkonomiske gevinster gjennom lavere kostnader og høyere forsyningssikkerhet. En forutsetning for dette er å skaffe data som kan brukes i modeller og metoder for tilstands- og levetidsvurderinger, enten ved å hente ut eksisterende data eller ved å fremskaffe nye data ved behov. Denne oppgaven skal forsøke å fremskaffe nye data for tilstand til komponenter, og sammenstille disse med data over drifts- og klimabelastninger for å forsøke å finne sammenhenger som kan benyttes til tilstands- og levetidsvurderinger.

Bakgrunn

Det er et stort potensiale for økt verdiskapning ved mer online og automatisk innhenting av tilstands- og driftsdata. Disse dataene kombinert med vedlikeholdsdata innsamlet ved inspeksjon vil være essensielt for å estimere tilstand, feilsannsynlighet og restlevetid. Statnett har igangsatt SAMBA-prosjektet som skal bidra til å forbedre beslutningsunderlaget og beslutningsprosessene innenfor anleggsforvaltning i Statnett. Dette skal gjøres ved å kombinere nyvinninger innen informasjons – og kommunikasjonsteknologi (IKT) og elkraftfaglig kunnskap.

Tilstanden til og restlevetid til komponenter i kraftnettet kan ofte være vanskelig å bestemme siden komponentene er vanskelig tilgjengelige, diagnosemetodene er mangelfulle og aldringsmekanismene kan være uklare. Dette gjelder spesielt for lineskjøter langs kraftledninger. For å få tilgang til skjøtene er det ofte nødvendig å bruke kran eller lift fra bakken. Diagnosemetodene for lineskjøter er lite pålitelige og har dårlig presisjon. Aldring og aldringsmekanismer kan variere mye siden klimapåkjenninger, miljøpåkjenninger og driftsbetingelser varierer.

Ved Sintef Energi har det blitt utviklet en ny diagnosemetode for lineskjøter (og andre elektriske kontakter) basert på grunnleggende forståelse av elektriske kontakter. Metoden er presis og følsom, og kan bestemme tilstanden med stor nøyaktighet.

I SAMBA-prosjektet for Statnett har Sintef Energi fått tilgang til mange lineskjøter fra en 50 år gammel kraftledning. Alle skjøtene er installert på samme tid, og er av samme type. Tilstanden til alle skjøtene skal bestemmes, og sammenholdes med informasjon om hvor skjøtene har vært installert.

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i egenskaper og aldringsmekanismer til elektriske kontakter.
  • Å sette seg inn i diagnosemetoder for elektriske kontakter.
  • Å sette seg inn i metoden for tilstandskontroll av elektriske kontakter utviklet ved Sintef Energi
  • Gjennomføre tilstandskontroll for alle skjøtene
  • Undersøke om noen underforliggende årsaker/sammenhenger til aldring kan avdekkes.
  • Skrive rapport.

Forutsetninger

  • Interesse for praktisk arbeide i laboratoriet med å sette opp forsøksoppsett, og gjennomføre målinger
  • Interesse for statistikk, levetidsmodeller og aldringsmekaniser

Medveiledere:  Maren Istad og  Magne E Runde

Søknadsfristen er utgått.