Til hovedinnhold

Flystøyberegninger for Hammerfest lufthavn

Flystøyberegninger for Hammerfest lufthavn

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Det er beregnet støysonegrenser for Hammerfest Lufthavn. Støysonene er beregnet i henhold til retningslinje T-1277 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med programmet NORTIM som tar hensyn til topografien når lydutbredelsen beregnes. Prognosen fra Avinor for trafikkutviklingen frem til 2020 forutsetter kun små endringer. Resultatene ansees derfor å være representative for hele denne perioden. Denne rapport viser datagrunnlaget for beregningen og de resulterende støysoner tegnet ut på kartbakgrunn. Den inneholder også et kapittel med bakgrunnsmaterial for T-1277. de viktigste premisser i retningslinjen, samt omtale av forskriften til forurensningsloven FOR 1089 (grenseverdiforskritften). I tillegg til rapporten levrer SINTEF resultatene på SOSI filer, som gjør mottaker istand til å importer resultatene i digitale kartbaser. Støysonekartet skal i henhold til retninglinjen tas inn i kommunens plankart. I tråd med bestemmelsene i T-1277, vedlegg 3 punkt 4, skal flyplasseier legge fram grunnlaget for beregningene til aktuelle kommuner til uttalelse. Støysonene berøer kun Hammerfest kommune.
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF IKT / Akustikk
År
2004
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A05004
ISBN
8214036445