Til hovedinnhold

Trygghets- og mestringsteknologier i Bergen. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Bergen kommune

Trygghets- og mestringsteknologier i Bergen. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Bergen kommune

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Bergen kommune har testet ut trygghets- og mestringsteknologier hos hjemmeboende brukere som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Kommunen har ønsket å etablere kunnskap om behov for endring i organisasjon og arbeidsmetodikk, kriterier for tildeling av tjenesten for å få effekter, kompetansebehov for å håndtere kartlegging av vurdering, installering, justering og oppfølging og utarbeidelse av rutiner for registrering, dokumentasjon og logistikk. SINTEF har som forskningspartner bidratt i dette arbeidet. Evaluering og gevinstvurdering er gjort for hhv. trygghetspakker og medisindispensere. Piloten og evalueringen av trygghets- og mestringsteknologiene viser et stort potensial for gevinster både i form av økt kvalitet, unngåtte kostander og spart tid. Medisindispenser gir direkte gevinster i form av reduserte tjenester og dermed spart tid. Trygghetspakkene vil i større grad bidra til å redusere økningen i tjenestebehovet og således være mer forebyggende. Teknologiene bidrar til økt kvalitet og kommunene mener at dette indirekte vil bidra til både spart tid og unngåtte kostnader over tid. Tid og kostnader knyttet til ekstraarbeid og tid brukt for å følge opp teknologiene er ikke tatt med i evalueringen, men her er det et behov for å forbedre de tekniske løsningene. Sees dette i sammenheng med utvikling av verktøy som kan understøtte nye arbeidsprosesser i tjenesten, er potensialet for innovasjon stort. Oppdragsgiver: Bergen kommune
Oppdragsgiver
  • Stiftelsen SINTEF / 102007637
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF IKT / Instrumentering
  • Bergen kommune
År
2016
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A27916
ISBN
9788214061444