Til hovedinnhold

Utvikling av robust havbruksteknologi

Utvikling av robust havbruksteknologi

Publisert 11. mars 2016

Oppdrettsnæringen i Norge har vokst til å bli en betydningsfull aktør med stor eksport av oppdrettsfisk.

Næringen driver et kontinuerlig arbeid for å forbedre funksjonaliteten og sikkerheten av oppdrettsanleggene. MARINTEK har siden 2011 vært tungt involvert i utprøving av konvensjonelle oppdrettsmerder samt uttesting av nye merd-løsninger.

Det har vært stor interesse for å kartlegge kapasitetene i de eksisterende anleggene. I tillegg er det satt spesiell fokus på sikkerhet mot rømning, særlig etter at oppdrettslaks rømte gjennom hull i fiskenøter under de store stormene senhøsten 2011.

Modellforsøk utført ved MARINTEKs havlaboratorium viste at nøtene ble skadet av slag fra nedløpskjettingene i store bølger og sterk strøm. Uttesting av nye design-løsninger har resultert i forbedrede notsystemer. Flere av disse systemene er allerede levert til næringen.

Selskapet Aqualine var nominert til Innovasjonsprisen 2013 på den internasjonale Aqua Nor-messen i Trondheim for sitt nyutviklede merdsystem "Aqualine Midgard System". Systemet gir nye muligheter for oppdrett på spesielt værharde lokaliteter og er utviklet i samspill med MARINTEK etter omfattende forsøk i Havlaboratoriet.

Våren 2013 ble det gjennomført systematiske tester for å studere tradisjon­elle merdsystemer. Variasjoner av forskjellige merd-komponenter ble testet for å vurdere forbedringsmulighetene av eksisterende anlegg. Dette forsøket ble finansiert av FHF (Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond), og var et samarbeidsprosjekt mellom MARINTEK og SINTEF Fiskeri og Havbruk.


NTNU utførte i 2013 eksperimentelle studier i et av MARINTEKs laboratorier, der en konvensjonell merd med 800 levende smålaks ble testet i bølger og strøm. Formålet var å finne ut i hvor stor grad fisk i merden påvirker foran­krings­kreftene. Studien viste at det påvirket i liten grad forankrings­kreftene, selv med maksimal tillatt fiskevolum på 2,5 % av merdens totalvolum.

Senior prosjektleder
+47 932 29 080

Prosjektstart

11.05.2015