Til hovedinnhold
Workshop Norsk standard for klimaregnskap sjømat

Publisert 8. juni 2012

Under norfishing 2012 arrangeres det en workshop i Trondheim som vil presentere utkast til den Norske standarden for klimaregnskap av sjømat og resultatet av en gjennomgnag av standarden med praktiske eksempler i fra klimaregnskap av sjømat. Gjennomgangen er gjort av:  

Klimaregnskap er et viktig redskap i et systematisk arbeid for å redusere utslipp av drivhusgasser i en bærekraftig utvikling av norsk sjømatproduksjon. For å bruke klimaregnskap trengs det standarder og disse må etterprøves for å sikre at de er i tråd med beste tilgjengelig praksis for livsløpsanalyser (LCA) og sikre at de er anvendbare og gjennomførbare for industrien og de som støtter dem i arbeidet med å redusere deres klimapåvirkning. 

 

For å sikre troverdighet i markedet og øke brukervennligheten bør utkastet til Norsk Standards "Klimaspor for sjømat – produktkategoriregler (NS 9418)", forut for den offentlige høringen, bli etterprøvd av et ekspertutvalg i fra FoU miljø og næringsaktører med erfaring fra livsløpsanalyser (LCA) og sjømat.

Gjennomgang av standarden vil innebære eksemplifisering av hva standardens bestemmelser og krav vil medføre med hensyn til resultat (klimasporet) og hvordan beregningene gjennomføres (krav til ressurser for analysene). Denne gjennomgangen vil skje på grunnlag av eksisterende kunnskap om klimasporing og livsløpsvurderinger av norske og internasjonale sjømatsystemer og produkter i fra både villfangst og oppdrett. Resultatene vil gi grunnlag for å kvalitetssikre det endelige dokumentet, når det skal fastsettes som NS 9418. De vil også bidra til å gi økt internasjonal tiltro til NS 9418 som det beste grunnlaget for et globalt standardiseringsarbeid i regi av ISO.

 

Dette prosjektforslaget er relevant for FHF prosjektnummer #900795 som er under oppstart. En god standard, som kan bidra til å redusere utslippene av drivhusgasser i fra Norsk sjømatproduksjon, er også relevant for FHF sine overordnede strategier om å bidra til bærekraftig utvikling av sjømatnæringen samt satsinger innen etterspørselsforhold knyttet til bærekraft og miljø.

 

SINTEF Fiskeri og havbruk har i løpet av de siste tiårene hatt en langsiktig strategisk satsing på kompetanse og datagrunnlag for bruk av miljø- og klimaregnskap i norske og internasjonale sjømatsystemer.

Gjennomgangen skal sikre:

  • En standard med hensiktsmessige krav til metode og data
  • En tydelig, koherent og anvendelig standard som kan brukes som grunnlag for måling av klimaspor samt utvikling av støtteverktøy for klimaregnskap i sjømatindustrien
  • En standard som er i samsvar med sentrale dokumenter og standarder for klimasporing og livsløpsanalyser, f. eks. relevante standarder i ISO 14 000 serien, PCRer for beslektede produktgrupper og PAS 2050.
  • En helhetlig forståelse av innholdet i standarden med praktiske eksempler på hvordan kravene i standarden kan oppfylles
  • En standard som er relevant og kjent for norsk og internasjonal sjømatnæring og som har hensiktsmessige krav til metode og data

En god standard vil være nyttig for norsk sjømatnæring ved at det gir en troverdig plattform for dokumentasjon av deres produkters klimapåvirkning.

Aktiv bruk av klimaregnskap vil gi beslutningstakere i sjømatnæringen en viktig input i arbeidet med å redusere og effektivisere ressursbruken gjennom deres produkters verdikjede. Redusert og effektiv ressursbruk vil bidra til økt lønnsomhet. For at standarden skal gjøre det enklere å bruke klimaregnskap er det viktig at kravene er i tråd med næringens behov og forutsetninger. 

En god standard er også avgjørende for å oppfylle krav og forventninger, om dokumentasjon av produktets miljøegenskaper, i fra kunder i viktige markeder. Denne dokumentasjonen kan gi de produktene med lavest klimapåvirkning en økt markedspris, men dette forutsetter at dokumentasjonen er i henhold til en standard som har troverdighet i markedet.

Prosjektet vil gjennomføres med en gruppe av deltakere i fra norske og svenske FoU miljøer, spesiell kompetanse indikert i parentes bak deltaker:

-          Erik Skontorp Hognes (LCA, energibruk i norsk sjømatnæring og sjømatteknologi)

-          Erik Svanes, Østfoldforskning (LCA av matprodukter og standardutvikling)

-          Annik Magerholm Fet og Dina Aspen, NTNU (LCA og ledelsessystemer)

-          Friederike Ziegler, SIK (LCA av norske og internasjonale sjømatsystemer og metodisk utvikling)

-          Petter Olsen, NOFIMA (energibruk i norske fiskerier og standardutvikling)

I tillegg til disse kan industriaktører og andre med erfaring med LCA og sjømat inviteres til å delta i arbeidsmøtene.