Til hovedinnhold
Norsk English

EXPOSED Aquaculture

Xue Yang


Reduksjon av risiko i havbruk
– Operasjonelle grenser i et risikoperspektiv

Postdoc: Xue Yang

Veileder:

Professor Ingrid Bouwer Utne (NTNU)

Periode: Q2 2017 – Q2 2019


Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en metode som identifiserer operasjonelle grenser for havbruksoperasjoner fra et risikoperspektiv. Dette vil sikre tilgang til oppdatert informasjon om risiko som beslutningsstøtte i operasjonsplanleggingen.

Fem risikodimensjoner bør vurderes på en helhetlig måte i marine operasjoner. Disse dimensjonene er risiko for personell, risiko for fiskevelferd, risiko for miljøet, risiko for materielle verdier og risiko for mattrygghet.

I dag baseres valg som tas under havbruksoperasjoner i stor grad på mannskapets erfaringer. Personellet på stedet bestemmer når operasjonen startes, og om operasjoner skal utsettes eller avbrytes, hovedsakelig basert på værforhold og sjøtilstand.

Operasjonell risiko er påvirket av mange andre operasjonelle aspekter, inkludert tilstanden til servicefartøyet, tilstanden til oppdrettsanlegget, arbeidsrutinene og -metodene, mannskapet og det fysiske miljøet.

Vanligvis blir disse implisitt vurdert av erfarne operatører, men dersom alle risikoaspektene skal vurderes, vil  kunnskaps- og erfaringsoverføringen mellom områdene bli svært krevende.

I tillegg vil tekniske, operasjonelle og geografiske forskjeller mellom oppdrettsanleggene være kilde til forskjellige farer og faktorer som påvirker risikonivået. Eksplisitt kunnskap om disse farene, risikoene og risikofaktorene er avgjørende for å kunne ta operasjonelle beslutninger som ivaretar en sikker produksjon.

  • Yang, X., Utne, I.B., Holen, S.M., Holmen, I.M. (2018) Implications from major accident causation theories to activity-related risk analysis – An application in Norwegian Atlantic salmon farming industry, ESREL2018. Trondheim, Norway.
  • Yang, X., Utne, I.B., Holmen, I.M. MIMACHE: a Methodology for the Identification of Major ACcident hazards and Hazardous Events in Norwegian aquaculture. Submitted to Safety Science.
  • Holen, S.M., Utne, I.B., Yang, X., Conflicting objectives in a fish farm operation, ESREL2018. Trondheim, Norway.
  • Yang, X., Utne, I.B., Holmen, I.M. (2018) “Review of hazard identification techniques for autonomous operations in Norwegian aquaculture”. Accepted for Probabilistic Safety Assessment and Management PSAM 14 , Los Angeles, USA.
  • Utne, I.B., Schjølberg, I., Sandøya, S., Yang, X., Holmen, I.M. (2018), Reducing risk in aquaculture through autonomous underwater operations. Accepted to Probabilistic Safety Assessment and Management PSAM 14 , Los Angeles, USA.
  • Holen, S.M., Yang.X, Haugen.S, Utne, I.B. Major accidents in Norwegian fish farming. Submitted to Safety Science.
  • Jin, J.Z., Selvik Ø., Yin, D., Yang, X., Aksnes, V.Ø. (2018) Review on typical marine operations in aquaculture and numerical simulation of one example operation scenario, Accepted for ISOPE 2018. Sapporo Japan.