Til hovedinnhold
Norsk English

EXPOSED Aquaculture

Ingunn Marie Holmen


Sikkerhet og risikostyring i eksponerte havbruksoperasjoner

PhD-kandidat: Ingunn Marie Holmen

Veiledere:

Professor Ingrid B. Utne (NTNU)
Professor Stein Haugen (NTNU)

Periode: Q1 2016 – Q4 2020


Havbruksoperasjoner gjennomføres allerede på grensa av hva fisk, utstyr og personell tåler. Erfaringer fra ulykkesgranskinger og tidligere forskning, synliggjør at det er mangelfull kunnskap om risikofaktorene som kan føre til en rømming eller en arbeidsulykke.

Målet med dette PhD-prosjektet er å bidra med ny kunnskap om hvordan risiko forbundet med havbruksoperasjoner kan reduseres. Dette skal oppnås ved å utvikle verktøy for risikovurderinger og overvåking av sikkerhetsnivå i planlegging og gjennomføring av havbruksoperasjoner. Resultatene skal bidra til å redusere risikoen for skader på materiell, rømming av fisk og arbeidsulykker, samt sikre god fiskevelferd.

Servicefartøyene er en sentral ressurs og de er ansvarlige for flere av operasjonene som innebærer høy risiko, f.eks. fortøyningsarbeid, arbeid på koplingsplater og heving av bunnring. Drift av havbruksanlegg baserer seg fortsatt på manuelle operasjoner som stiller store krav til erfaring og kompetanse hos den enkelte ansatte.
I det innledende arbeidet ble det satt fokus på organisering av sikkerhet på oppdrettsanleggene og servicefartøyene. Viktige faktorer som påvirker sikkerheten er identifisert, og omfatter bl.a. arbeidspraksis, menneske-maskin interaksjon og kompetanse. Det er utarbeidet en oversikt over krav til risikovurderinger i norsk fiskeoppdrett, og status er analysert basert på informasjon fra et utvalg selskaper. Internkontrollregelverket setter krav til involvering fra alle ansatte, og en aktivitet i P4 har vært å prøve ut en metode som ivaretar dette.

Videre arbeid fokuserer på en helhetlig risikostyring basert på menneskelige, tekniske og organisatoriske sikkerhetsfaktorer. Dette skal danne grunnlaget for å utvikle effektive sikkerhetsbarrierer i havbruksoperasjonene.