Organisering

Prosjekteier
Energi Norge er prosjekteier og kontraktsansvarlig overfor Norges forskningsråd.
Prosjektansvarlig og kontaktperson hos Energi Norge er Bjarne Børresen.

Utfører
Prosjektet utføres i hovedsak ved SINTEF. I tillegg står NTNU for PhD-utdanning og kurs på master-/PhD-nivå, mens kraftselskaper og leverandørbedrifter yter en betydelig egeninnsats gjennom deltakelse i arbeidsgrupper.
Prosjektleder hos utfører er Eivind Solvang, SINTEF Energi AS.

Brukergruppe
Prosjektets brukergruppe (styringsgruppe) består av representanter fra de selskapene som bidrar med direkte finansiering i prosjektet (en fra hvert selskap). ELFORSK og Energi Norge, som koordinerer deltakelsen fra henholdsvis svensk og norsk side er også representert i brukergruppen.

Brukergruppen følger opp prosjektet og foretar nødvendige prioriteringer underveis i prosjektperioden. Brukergruppen er også en viktig arena for erfaringsutveksling, idéutvikling og resultatspredning. Leder av brukergruppen er Tore-Johan Flåm, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Arbeidsutvalg
Brukergruppen har et arbeidsutvalg som har som formål å ta seg av løpende saker og forberedelse av møtene i brukergruppen. Arbeidsutvalget består av Bjarne Børresen (prosjektansvarlig), Tore-Johan Flåm (leder av brukergruppen) og Eivind Solvang (prosjektleder). Andre fra brukergruppen trekkes inn etter behov. Møteformen er telefon-/nettmøter.

Arbeidsgrupper
Det er opprettet en arbeidsgruppe til hvert av delprosjektene DP1, DP2 og DP3. Disse heter henholdsvis AG1, AG2 og AG3. Deltakerne i arbeidsgruppene kommer normalt fra selskapene som deltar i prosjektet (brukersiden) og fra utførersiden (SINTEF/NTNU). Minimum en fra brukergruppen bør delta i hver av arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene ledes av en fra utførersiden. Selskapene står fritt til å endre sin deltakelse i arbeidsgruppene underveis i prosjektet.

Publisert 15. september 2011

Henvendelser vedrørende prosjektet kan gjøres til: 

Prosjekteier Energi Norge Utførende SINTEF Energi Leder av Brukergruppen
prosjektansvarlig Bjarne Børresen
tlf 64 84 39 48
prosjektleder Eivind Solvang,
tlf 73 59 71 81
Tore-Johan Flåm, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk,
tlf 74 15 03 49