Delprosjekter
Delprosjekter (DP) og planlagte resultater:

Beste praksis vedlikehold (DP1)

 • Metoder, indikatorer, kriterier og styringsverktøy for beste praksis vedlikehold og rehabilitering
 • Eksempler på resultatrettet anvendelse 

Levetidskurver for vedlikeholdsstyring (DP2)

 • Levetidskurver for kritiske komponenter i kraftverk
 • Programvareprodukt for oppdatering av levetidsdata og estimering av sviktsannsynlighet basert på ekspertvurderinger, tilstandsdata og driftserfaringer

Vedlikehold mot 2030 (DP3)

 • Scenarier for vedlikehold og rehabilitering mot 2030
 • Ideer og løsninger for å møte framtidige tekniske, organisatoriske og forretningsmessige utfordringer 

PhD-utdanning (DP4)

 • Sviktmodellering (Thomas Welte - ferdig oktober 2007)
 • Tilstandsvurdering av statorviklinger (Maren K. Istad - oppstart september 2009) 

Prosjektadministrasjon, Brukergruppe (DP5)

Resultatspredning og kurs (DP6)

 • Rapporter, fagartikler, konferansepublikasjoner, prosjektinterne opplæringstiltak
 • Etterutdanningskurs (EVU), Internasjonalt PhD-kurs

Kjøremønsterrelaterte kostnader (DP7)

 • Verktøy for beregning av startkostnader
 • Modell for fastsettelse av design- og tilstandsbaserte grenser for startfrekvens og kjøring utenfor bestpunkt
 • Generering av driftsprofiler

 

Publisert 15. september 2011

Henvendelser vedrørende prosjektet kan gjøres til: 

Prosjekteier Energi Norge Utførende SINTEF Energi Leder av Brukergruppen
prosjektansvarlig Bjarne Børresen
tlf 64 84 39 48
prosjektleder Eivind Solvang,
tlf 73 59 71 81
Tore-Johan Flåm, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk,
tlf 74 15 03 49