Trygghetspakke behovskartlegging
Innomed følger opp anbefalingene til Teknologirådet i 2009 og Hagen-rapporten "Innovasjon i Omsorg" (NOU 11:2011) med å igangsette et prosjekt som skal kartlegge behov for trygghetsteknologi og muligheter for at "Trygghetspakker" kan bli del av det kommunale pleie og omsorgstilbudet.

Spørsmål som prosjektet søker svar  på er:

  • Hva bør en slik ”Trygghetspakke” inneholde?
  • Hvordan må det kommunale tjenesteapparatet endres for å kunne
    tilby denne type teknologi?

Mulig teknologi som kan inngå i en slik "Trygghetspakke" kan være sensorer installert i hus som registrerer fall og andre farlige situasjoner; sensorer på kropp som kan måle vitale helsedata; automatiske medisindispensere, smarthusteknologi som kan automatisk kontrollere dørlåser, lys og varme; digitale hjelpemidler som kan gi huskehjelp; sosiale medier som kan stimulere sosial kontakt og motvirke ensomhet. 

Prosjektet skal gjennomføres gjennom intervjuer og workshops, samt utprøving av trygghetsteknologi hjemme hos 4 brukere i Bærum kommune. Teknologien vil leveres av Abilia og Curatec. Abilias løsninger kan sees på Henie Onstad i "Fru Paulsens demoleilighet" . 

Prosjektet ledes av SINTEF, eies av Bærum kommune og er finansiert av InnoMed, det nasjonale kompetansenettverket for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. Prosjektet løper fra september 2011- april 2012.

Prosjektleder: Ingrid Svagård, SINTEF IKT

Publisert 21. november 2011

Kontaktperson:  Randi Eidsmo Reinertsen,  forskningssjef SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling for helse, telefon 930 08 498