Trygghetspakken
Teknologi og tjenester som muliggjør "bo hjemme så lenge som mulig" for å effektivisere og forbedre omsorgssektoren

Trygghetspakken er et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av Regionale forskningsfond. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum, Drammen, Lørenskog, Skedsmo og Skien kommune samt 12k-samarbeidet i Vestfold. SINTEF er forskningspartner i samarbeid med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Vestfold. Prosjektet startet opp i 2012 og pågår ut 2014.

Nytt verktøy for kartlegging av brukerbehov - velferdsteknologi (5.9.2014)

Kartlegging av brukerbehov er sentralt for å vurdere ulike tiltak hvor velferdsteknologi kan bidra til f.eks. økt trygghet, mestring og sosial kontakt, varsle eller forebygge farlige situasjoner, eller hjelpe ved kognitiv svikt. Skjemaene har som mål å avdekke behov og ressurser for å danne et helhetlig bilde av brukers funksjonsnivå og vil være retningsgivende for valg av teknologi og tjenester og oppfølging av bruker. 

Under arbeidet i bl.a. prosjektet Trygghetspakken, er det identifisert et behov for å utvikle et kartleggingsverktøy som kommunene kan bruke i arbeidet. Første versjon av dette verktøyet er nå klart, og vi ønsker nå at flere kommuner tar det i bruk og gir oss tilbakemelding basert på egne erfaringer.

Last ned skjemaet her

Henvendelser og tilbakemeldinger om skjemaet kan rettes til:

Tone Øderud seniorforsker eller Ansattinfo mangler prosjektleder Trygghetspakken

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erfaringer fra første piloter i Trygghetspakken

Bærum og Trondheim kommune har siden 2011 arbeidet aktivt med velferdsteknologi og pilotering av ulike teknologiløsninger i samarbeid med SINTEF og en rekke andre kommuner.  Prosjektet publiserer nå et prosjektnotat for å dele de erfaringer man har gjort og peke på viktige lærepunkter slik at kommuner som er i startgropa med utprøving av velferdsteknologi kan få innsikt i erfaringene.  Vi håper at det også kan være nyttig informasjon for leverandørbedrifter ved at det peker på faktorer som er viktig for kommunene.

Prosjektnotat 1-2013: Piloter i Trygghetspakken - Erfaringsnotat 2011-2012 (29.5.2013)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trygghetspakken ønsker samarbeid med leverandører!

Prosjektet Trygghetspakken inviterer nå interesserte leverandører til å delta i arbeidet. I tett samarbeid med brukere i kommunene og deres pårørende, samt medarbeidere i kommunenes pleie- og omsorgstjeneste, skal prosjektet teste ut ulike teknologiløsninger i de deltakende kommunene. Dette vil være både enkeltelementer som kan inngå i en trygghetspakke, men også helhetlige løsninger som forutsetter infrastruktur og integrasjon mot andre systemer.

Prosjektet inviterer leverandører på området til å presentere teknologi og tjenester som kan tilbys og skissere hvordan de kan bidra med løsninger på utfordringene kommunene adresserer. Videre inviteres leverandørene til å tilby konkret uttesting og pilotering av utstyr, både i test/demo-rom som etableres hos enkelte av kommunene og ute hos brukere.

Vi har valgt å gå i en åpen dialog med interesserte leverandører, og ber derfor om fortløpende innspill til prosjektet. Interesserte aktører vil så bli invitert til dialogmøter med prosjektet, både gjennom direktemøte med en eller flere kommuner og gjennom invitasjon til temaworkshop i prosjektet.

Første dialogsamling med leverandører ble arrangert i Sandvika 31. januar 2013. Se invitasjon og presentasjoner fra Bærum kommune og SINTEF.

Innspill sendes til:

Kontaktperson: , SINTEF (prosjektleder), 93059316

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trygghetspakken behovskartlegging: Rapporter er ferdigstilt

Rapportene fra forprosjektet Trygghetspakke behovskartlegging finansiert gjennom Innomed og av Bærum kommune er nå ferdigstilt. Rapporten som rapporterer resultatene fra kartleggingen samt en utredning av forutsetninger for innføring i Bærum kommune i forhold til tjenester og demografi. Rapportene kan lastes ned fra høyre marg.

Hovedkonklusjonene er at velferdsteknologi har stort potensial, men må være nøye tilpasset den enkelte bruker skal den bidra til at eldre kan bo lenger hjemme. En detaljert brukerkartlegging er påkrevd. Innholdet i en valgt Trygghetspakke kan derfor nødvendigvis ikke passe alle. Intervjuer med brukere og ansatte viser at velferdsteknologi kan være et gode og bidra til at eldre kan bo trygt hjemme, men en del av teknologien som er prøvd ut i prosjektet er ennå under utvikling. Det samme gjelder organiseringen av tjenestene. Før teknologiløsninger kan tas i bruk på bred basis, må både teknologi og støttesystemer være på plass. En spesiell utfordring er å få etablert en kontaktsentral i kommunen.

Kontaktperson: , SINTEF IKT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Fru Paulsen" på flyttefot

"Fru Paulsen" har nå flyttet fra  Høvik seniorsenter og demoleiligheten er  stengt. Ny demoleilighet på Dønski Bo og behandlingssenter åpner i september 2014.

Prosjektet "Fru Paulsens leilighet" var et samarbeidsprosjekt mellom Abilia AS, Bærum kommune og SINTEF med forprosjektmidler fra Hovedstadsfondet. "Fru Paulsens leilighet” – en teknologidemo av løsninger i ”Trygghetspakken” vant 3dje plassen i Computerworlds kåring om Norges beste e-Helse prosjekt. Se videoene fra leiligheten hennes på YouTube!

Publisert 21. november 2011

Hovedstadsfondet, Oslofjordfondet og Midt-Norge fondet bidrar med prosjektfinansiering

Bærum kommune

Skien kommune

Trondheim kommune

Kontaktperson:  Randi Eidsmo Reinertsen,  forskningssjef SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling for helse, telefon 930 08 498