Trygge spor
Personer med demens er  en stor diagnosegruppe blant brukere av kommunale omsorgstjenester. Lidelsen fører til flest år med alvorlig funksjonstap på slutten av livet og krever mest ressurser av den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Fem kommuner samarbeider med forskerne om å bringe frem ny kunnskap i pleie- og omsorgstjenesten. Drammen, Bærum, Trondheim, Bjugn og Åfjord kommune bidrar til en praksisnær forskning for å finne svar på følgende: Kan GPS kan brukes som verktøy i demensomsorgen? Hvilken effekt har en slik bruk? Hvordan vil bruken påvirke organiseringen av tjenestene? Hvordan skal tjenesten organiseres? Hvordan finner vi de riktige brukerne?Også flere bedrifter er involvert i arbeidet. De leverer eksisterende produkter og systemløsninger som underlag for forskningsarbeidet og prosjektet bidrar i utviklingen av nye og forbedrede løsninger og produkter. I første fase av forskningsprosjektet Trygge Spor har et femtitalls personer med demens brukt GPS over en periode fra noen uker opp til ett år. Resultatene viser at lokaliseringsteknologien bidrar til økt trygghet, frihet og livskvalitet - både for demente og de pårørende. Prosjektet jobber nå videre med en klar ambisjon om å implementere GPS som et verktøy i demensomsorgen i kommunene.

___________________________________________________________________________

Nytt verktøy for vurdering av GPS-teknologi i kommunal helsetjeneste (3.9.2014)

Det finnes en rekke GPS-baserte lokaliseringsløsninger i markedet. Det kan være vanskelig for en kommune som skal anskaffe slik teknologi å vurdere hvilke løsninger som egner seg for egne behov. I prosjektet Trygge spor er det utviklet et skjema for vurdering av lokaliseringsteknologi brukt i kommunal helsetjeneste.

Skjemaet er ment som et støtteverktøy i vurderingen og anskaffelsen av GPS-teknologi, som er tenkt brukt for å øke trygghet og sikkerhet til personer med demens i forbindelse med aktiviteter og ferdsel utendørs. Innholdet er basert på praktisk erfaring med GPS-teknologi fra flere kommuner.

Hovedhensikten med skjemaet er å skape refleksjon og høyne bevisstheten rundt viktige aspekter man bør vurdere før anskaffelse og anvendelse av GPS-teknologi brukt sammen med personer med demens i kommunal helsetjeneste. Primærmålgruppene er kommuner og institusjoner som tilbyr tjenester til personer med demens. Pårørende og andre privatpersoner kan også ha nytte av skjemaet.

Skjemaet er ment å være et "levende" dokument som oppdateres basert på erfaringer ved bruk, generelle innspill og teknologisk utvikling.

Du kan laste ned skjemaet her  


Henvendelser og spørsmål om skjemaet kan rettes til:

Ansattinfo mangler seniorforsker

Ansattinfo mangler prosjektleder Trygge spor

___________________________________________________________________________

Økt livskvalitet med GPS! Tydelige funn fra første fase av prosjektet!

Trygge spor I var et offentlig innovasjonsprosjekt finasiert av Oslofjordfondet. Prosjektet ble organisert gjennom en forstudie i 2011 og en hovedstudie i 2012. Fem kommuner har samarbeidet om å utvikle kunnskap vedrørende bruken av GPS, for å bidra til at personer med demens opplever en tryggere og mer aktiv hverdag. Videre vil en skape større forståelse for pårørendes situasjon og vurdere hvilke nytte ansatte i kommunale pleie- og omsorgstjenester mener bruken av GPS gir.

Gjennom praksisnær forskning er det forsøkt å gi svar på hvordan en GPS-løsning med støttesystemer kan utvikles for å møte behovene til målgruppene. Å vurdere om teknologien har effekt og nytte for personer med demens, deres pårørende og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, har vært prosjektets overordnede mål. Prosjektet har videre studert organisering av tjenesten og hvordan GPS-løsninger kan forbedres.

Resultatseminar Gardermoen (23.1.2013) - last ned presentasjoner

Prosjektrapport Trygge spor (publisert 23.1.2013)

Rapport fra forstudien publisert (1.11.2011)

Samarbeidspartnere: Drammen kommune, Bærum kommune, Trondheim kommune, Bjugn kommune og Åfjord kommune.

Forskningspartnere: SINTEF, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Universitetet i Agder

Prosjektleder: Dag Ausen, SINTEF IKT

Publisert 25. mars 2011

Kontaktperson:  Randi Eidsmo Reinertsen,  forskningssjef SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling for helse, telefon 930 08 498