Forprosjekt: Varslingssystemer i sykehjem
Behov for nye varslingssystemer på sykehjem Høsten 2012 åpnet helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen test- og demoleiligheten "Gamle Ekdahls nye hjem" på Nenset i Skien kommune. Her fikk ministeren se hvordan Skien kommune har tatt tak i resultater fra samarbeidet med SINTEF, hvor blant annet sees nærmere på behov for nye løsninger for varsling og samhandling på sykehjem. Rapporten fra arbeidet presenterer en bred forståelse av behov for varsling og samhandling i sykehjem. Behovskartleggingen er gjennomført ved bruk av metoder som observasjon, intervjuer og idémøter med aktuelle interessenter i kommunen. Erfaringer med bruk av ulike teknologiløsninger installert ved enkelte sykehjem andre steder i landet er også kartlagt. Det er også utarbeidet skisser og krav til nye varslingssystemer i morgendagen sykehjem. Prosjektet konkluderer med at i tillegg til mulighet for å varsle, er verktøy for å håndtere og prioritere alarmer en viktig del av et fungerende varslingssystem. Videre avdekkes det at en tett dialog mellom brukere, innkjøpere, utviklere og leverandører er en suksessfaktor for utvikling og implementering av nye løsninger. Last ned Innomed-rapporten i høyre marg  

Fru Paulsen skal flytte inn på sykehjem

Forprosjektet Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem er et forprosjekt i regi av InnoMed, hvor hovedmålet har vært å beskrive behov for varsling og utarbeide skisser og krav til nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem. Skien kommune er oppdragsgiver og behovseier, og prosjektet er finansiert med midler fra Innovasjon Norge og Helsedirektoratet.

Behovskartlegging har blitt gjennomført ved bruk av metoder som observasjon, intervjuer og idémøter med aktuelle interessenter. Interessenter i denne sammenheng er blant annet beboere, pårørende, omsorgsarbeidere, teknisk og administrativt personell, frivillige, samt leverandører.

Sykehjem har i dag ulike former for varslingssystemer. En felles utfordring er likevel at svært mange beboere har demens og ikke er i stand til å bruke eksisterende alarmer for å varsle når de trenger hjelp. Det er behov for løsninger som i større grad gir beboere mulighet til å varsle selv, på en måte som er intuitiv for dem. Andre utfordringer er blant annet at mulighet for å varsle ikke alltid er tilgjengelig, verken for beboere eller ansatte. Utover mulighet for å varsle selv, finnes systemer som automatisk varsler, for eksempel om registrering av bevegelse. Slike systemer kan forebygge fall og uønsket vandring, men det er behov for kartlegging av hvilke produkter som kan tilby høy grad av nøyaktighet og videreutvikling av nye løsninger.

I tillegg til mulighet for å varsle, er verktøy for å håndtere alarmer en viktig del av varslingssystemer. Overordnet sett skal varslingssystemene føre til økt trygghet og sikkerhet for både beboere og ansatte, og det er en betingelse at systemene fungerer hele døgnet. Systemene bør også støtte ansatte i deres hverdag og skape rammer for god arbeidsflyt. Noen av de nyeste systemene gir ansatte tilgang til mottak av varsler gjennom telefon, men mulighetene for forbedring av brukergrensesnittene er store. Det er blant annet behov for løsninger som gir bedre oversikt over innkomne alarmer, som skiller mellom nødalarmer og andre varsler, samt gir mulighet til å utsette alarmer som ikke er akutte. Det er også aktuelt med utvikling av brukergrensesnitt som gir ansatte tilgang til flere funksjoner, som å dokumentere hendelser fortløpende og å få påminnelser.

I tillegg til å avdekke en rekke funksjonelle krav, viser behovskartleggingen at en tett dialog mellom brukere, innkjøpere, utviklere og leverandører er en suksessfaktor for utvikling og implementering av nye løsninger.

Publisert 17. september 2012

Innomed-prosjekt Nye varslingssystemer for morgendagens sykehjem

Pilot Leverandørutviklingsprogrammet

Åpning av "Gamle Ekdahls nye hjem" i Skien

Kontaktperson:  Randi Eidsmo Reinertsen,  forskningssjef SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling for helse, telefon 930 08 498