Forprosjekter RFF Hovedstaden "Helse og omsorg"

 __________________________________________________________________________________________

Ny samhandlingsløsning for deling av pasientdata (forprosjekt 2011)

Prosjektleder: Ansattinfo mangler

Samarbeidspartnere: A-HUS, ProfDoc AS, WPR Medical AS, Fürst Medisinsk Laboratorium AS, Universitetet i Agder

Prosjektsammendrag:
Innomed-prosjektet "Desentralisert Holter" er en behovskartlegging finansiert av Innomed / Innovasjon Norge. Prosjektet har utredet Holter-undersøkelsen slik den utføres i dag og identifisert og spesifisert forbedringspunkter. Konklusjonen fra prosjektet er at Holter-tjenesten bør flyttes fra poliklinikker til fastlegekontor. Sykehuset bruker i dag uforholdsmessig mye administrasjonsressurser per spesialistressurs i forbindelse med Holter-tjenesten, for eksempel på administrasjon av Holter-henvisningene fra fastlegene. Det slås fast at det bare for ca halvparten av de Holter-undersøkelsene som gjennomføres, er "funn"; dvs halvparten av pasientene er "friske". Ved å flytte undersøkelsen til legekontor og sikre godt analyseverktøy for fastlegene som luker ut "garantert" friske pasienter, kan unødig belastning på spesialisthelsetjenesten reduseres. I tillegg postulerer Innomed-prosjektet at ved å flytte tjenesten, så vil man kunne oppnå bedre diagnostikk: Større nærhet til diagnostisk verktøy gjør at bevisstheten rundt Holter som diagnostisk verktøy øker og at flere kan få stilt riktig diagnose tidligere slik at man får en forebyggende helseeffekt.

Dette forprosjektet har som målsetning å anvende Holter-problemstillingen som case for å utrede ny samhandlingsmodell for spesialist og primærlege, og etablere hvordan IKT kan anvendes til å effektivisere samhandlingen og -tjenesten. Det vil konkret fokusere på problemstillingen rundt flytting av Holter-tjenesten og bygge på kunnskapen fra Innomed-prosjektet, men kunnskapen som tas fram vil ha generisk relevans for samhandlingsproblematikken mellom spesialister og leger i primærhelsetjenesten, når oppgavefordeling endres. Prosjektet vil derfor være en viktig pilot for Samhandlingsreformen og vise hvordan ord kan omsettes i praktisk handling og i samhandlingsmodeller og -løsninger som kan fungere på flere områder.

__________________________________________________________________________________________

Kontaktsentral for oppfølging av kronisk syke pasienter hjemme (forprosjekt 2011)

Prosjektleder: Kristin Standal, Bærum kommune
Samarbeidspartnere: SINTEF IKT, SINTEF Teknologi og samfunn Helse, Hjelp24 Respons AS, Imatis AS
Kontaktperson SINTEF: Ansattinfo mangler

Prosjektsammendrag:
Prosjektet skal etablere en kontaktsentral for oppfølging av kronisk syke pasienter i hjemmesituasjon. Denne vil imøtekomme de viktigste hovedgrepene i Samhandlingsreformen. Bl.a. har Trondheim kommune initiert et prosjekt "Helse og velferdsvakta" som bl.a. skal se på etablering av en 24-timerstjeneste for en helse- og velferdsvakt for uplanlagte behov for helsetjenester med beslutningsstøtte med støtte i den planlagte kjernejournalen. Innomed-prosjektet "KOLS Heim" peker også på etablering av en kontaktsentral som en anbefalt løsning for oppfølging av kols-pasienter i hjemmesituasjon. Prosjektet anbefaler også at pasienten følges opp tett gjennom monitorering av ulike fysiologiske parametre, samt observasjoner som beskriver situasjonen til pasienten foretatt av pasienten selv eller en omsorgsperson. En slik kontaktsentral vil gi veiledning til pasient, pleie- og omsorgspersonell og pårørende, men også ha mulighet til å knytte opp fastlegen og forankre f.eks. medisinendringer med han basert på observasjoner og målinger på pasienten i hjemmet. Tilsvarende må kontaktsentralen ha et sømløst grensesnitt mot spesialistkompetansen på sykehuset slik at f.eks. kolslegen også kan trekkes inn f.eks. ifbm en akuttinnleggelse.

Det påtenkte hovedprosjektet vil pilotere etablering av en slik helsetjeneste i deltakende kommuner, bl.a. Bærum og Trondheim. Det er naturlig å starte opp med en begrenset teknologipilot og utvide erfaringsgrunnlaget utover i hovedprosjektet. Hovedprosjektet vil ha som mål å legge grunnlaget for etablering av kontaktsentral som en del av den kommunale helsetjenesten og videre gi anbefalinger om hvordan en slik tjeneste bør organiseres og hvilke teknologiløsninger som bør understøtte den.

__________________________________________________________________________________________

Velferdsteknologi for hjemmeboende (forprosjekt 2011)

Prosjektleder: Kristin Standal, Bærum kommune Samarbeidspartnere: SINTEF IKT, SINTEF Teknologi og samfunn Helse, Abilia AS
Kontaktperson SINTEF: Ansattinfo mangler
 
 
Prosjektsammendrag:
Forprosjektet det her søkes midler til skal legge grunnlaget for en pilottesting av løsninger i flere kommuner og ha som målsetting å gi anbefalinger om implementering av teknologiløsninger og nye helsetjenester i store og små kommuner, og gjennom piloteringen demonstrere hvordan dette kan gjøres.
 
Forprosjektet skal gi bedre kunnskap om hvordan hovedprosjektet best kan gjennomføres. Dette innebærer derfor en enkel behovskartlegging, prioritering av viktige teknologier som bør inngå i pakken, kartlegging av eksisterende teknologi som kan inngå i pakken, sammenstilling av en første versjon teknologipakke og demonstrasjon. Hovedprosjektet tar utgangspunkt i denne første versjonen som er demonstrert gjennom forprosjektet, og vil inkludere flere partnere enn de som er involvert i forprosjektet, både gjennom uttesting i flere kommuner og med teknologiløsninger fra flere bedrifter.
 
__________________________________________________________________________________________
 

Sikker legemiddelhåndtering for den aldrende befolkning (forprosjekt 2011)

Prosjektleder: John Vigrestad, Legemiddelindustriforeningen Samarbeidspartnere: SINTEF IKT, SINTEF Teknologi og samfunn Helse, MedOnTime AS, Health Tech AS, Nycomed Pharma AS, Bærum kommune, Trondheim kommune
Kontaktperson SINTEF: Anita Øren
 
 
Prosjektsammendrag:
Teknologiske løsninger kan gi både bruker og omsorgsapparatet en bedre og tryggere medisinhåndtering. Det økte presset på den kommunale hjemmetjenesten ved at stadig flere mennesker blir eldre og trenger omsorg i egne hjem, gjør det viktig å utvikle og implementere løsninger som ivaretar sikker medisinhåndtering men samtidig muliggjør effektivisering og forenkling av helsetjenesten. Dette kan være enkle tekniske hjelpemidler som letter hverdagen for den enkelte og som reduserer behovet for besøk fra omsorgspersoner.
 
 


 

Publisert 10. mars 2011

Kontaktperson:  Randi Eidsmo Reinertsen,  forskningssjef SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling for helse, telefon 930 08 498