Ny teknologi i pleie- og omsorgssektoren
SINTEF leverte vinteren 2009 en rapport til KS "Kartlegging av behov og muligheter for bruk av robot- og sensorteknologi i helse- og omsorgssektoren".

Sammendrag

Prosjektet ’Kartlegging av behov og muligheter for bruk av robot- og sensorteknologi i pleie- og omsorgssektoren’ er gjennomført høsten 2008 av SINTEF på oppdrag fra KS.
Målet med prosjektet har vært å gi en kartlegging av behov og muligheter for bruk av robot- og sensorteknologi i pleie- og omsorgssektoren. Ønskelige effekter av teknologi er bedre bruk av ressurser, bedre arbeidsdag for ansatte, bedre livskvalitet for mottakere av tjenester.
Prosjektet har bestått i en behovskartlegging, aktivitetsanalyse, idégenerering og en teknologianalyse.

I behovskartleggingen ble det gjennomført semi-strukturerte intervjuer av ulike yrkesgrupper og ansatte i pleie- og omsorgssektoren i tre utvalgte kommuner: Porsanger, Kongsberg og Trondheim. I intervjuene har det vært fokusert på hva medarbeiderne opplever som tidkrevende og belastende både mentalt og fysisk. For å få et overordnet bilde av hvordan brukerne vurderte de behovene som kom fram fra pleie- og omsorgssarbeiderne, er gjennomført møter og intervjuer med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Om innføring av teknologi i pleie- og omsorgssektoren

Bruk av robot og sensorteknologi kan løse mange av de avdekkede behovene, og kan trolig gjøre det mulig for eldre å bo lengre hjemme. Hovedutfordringen i Norge med hensyn på bruk av teknologi vil nok ikke være det teknologiske, da vi er i stand til å utvikle denne, og mye eksisterer allerede. En suksess vil imidlertid være avhengig av sosial aksept for å ta i bruk roboter og gode løsninger på organisatoriske utfordringer rundt sensorer i pleie- og omsorgssektoren. Fremtidens eldre vil være mer vant med IKT og man kan derfor se for seg at disse vil kunne ha en lavere terskel for slik teknologi. Det er uansett viktig at utvikling og implementering av ny teknologi skjer på en slik måte at det sosiale tilbudet bevares, eller aller helst bedres.

Publisert 16. november 2009

Små, selvkjørende robotstøvsugere kan utløse millionbesparelser. Hele 5000 årsverk i dansk offentlig sektor kan frigis dersom støvsuging overlates til roboter. Det kan gi flere hender i eldreomsorgen, hevder danske forskere. I Norge finnes det ingen overordnet plan eller budsjetter for innovasjon innen omsorgsteknologi. – Regjeringen har berøringsangst, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

(Mandag Morgen nr 36-2009)

Kontaktperson:  Randi Eidsmo Reinertsen,  forskningssjef SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling for helse, telefon 930 08 498