Forprosjekter RFF Hovedstaden/Oslofjordfondet "Aldring og demens"

 __________________________________________________________________________________________

Sosiale medier for den aldrende befolkning (forprosjekt 2011)

Prosjektleder: Tone Øderud, SINTEF Teknologi og samfunn, Helse
Samarbeidspartnere: Drammen kommune, Bærum kommune, Oslo kommune v/Geria, Livework Nordic AS

Prosjektsammendrag:
Sosiale medier spiller en stadig større rolle i det moderne samfunnet, og det er et viktig medium for sosial kontakt og kommunikasjon. Dette skaper nye muligheter for hvordan vi samhandler sosialt. Eldre og personer med demens er grupper som tradisjonelt ikke har brukt datamaskin og sosiale medier, og dette medfører at de har vanskeligere for å nyttiggjøre seg digital teknologi til å opprettholde sosial kontakt. Ved å tilpasse og tilrettelegge teknologien til alle brukergrupper også eldre og personer med demens vil det muliggjøre bruk av sosiale medier også for disse målgruppene.

Både forskning og erfaring viser at fysisk aktivitet og sosial kontakt har en positiv virkning, og at det bidrar til at personer med demens opprettholder sitt funksjonsnivå lengre på tross av sykdommen. InnoMed har også dokumentert hvor viktig det er at personer med demens og deres pårørende er fysisk aktive og sosialt deltakende i samfunnet og i familien. Prosjektene viser videre at mange personer med demens og deres pårørende opplever at det er vanskelig å opprettholde kontakt med familie og venner etter hvert som sykdommen utvikler seg.

I Norge er det i dag ca. 70 000 mennesker med demens, forekomsten av demens hos eldre øker med alderen og antall eldre og personer med demens er voksende på grunn av den demografisk utviklingen. Dette vil gi økt press på dagens velferdsordninger og har bidratt til økt fokus på forbedrings- og utviklingstiltak i offentlig sektor. Omsorgsmeldingen løfter frem utfordringene med knapphet på kvalifisert personell i pleie- og omsorgssektoren som en av fremtidens viktigste omsorgsutfordringer. Forskning, kunnskapsutvikling og bruk av ny teknologi vil kunne bidra til å opprettholde kvaliteten på tjenestene på tross av knapphet på menneskelige ressurser.

__________________________________________________________________________________________

... uten mat og drikke ... (forprosjekt 2011)

Prosjektleder: Anne Moen, Universitetet i Oslo
Samarbeidspartnere: SINTEF IKT, Bærum kommune
Kontaktperson SINTEF: Ansattinfo mangler

Prosjektsammendrag:
Prosjektet "...uten mat og drikke..." fokuserer på ernæring. Avtakende, manglende eller uheldig inntak av mat og drikke truer fysiske, psykiske og sosiale funksjoner, og bidrar til stor etterspørsel av omsorgstjenester fra den aldrende befolkningen. Prosjektet skal bidra til tjenester som fanger opp ernæringsmessig risiko i to kohorter av den aldrende befolkningen. Dette er:

a) hjemmeboende eldre som mottar praktisk hjelp og omsorgstjenester i eget hjem, og
b) hjemmeboende eldre, friske eller kronisk syke i stabil fase, som ikke mottar omsorgstjenester fra organisert hjelpeapparatet.

De forsknings- og utviklingsmessige utfordringene kan oppsummeres slik:

  • Utrede indikatorer for ernæringsmessig risiko, foreslå metoder for avdekking av og tiltak for å forebygge mangelfull ernæring hos hjemmeboende eldre
  • Utrede faglig nyttige, etisk akseptable og effektive teknologiske hjelpemidler til å identifisere risiko for mangelfull ernæring, samt strategier for å monitorere tilstrekkelig inntak av mat og drikke
  • Utrede tjenestemodeller for samarbeid mellom ulike aktører om problematikk der faglig innsats og teknologi mange kan ha nytte av i forebyggende og vedlikeholdende hensikt ikke nødvendigvis prioriteres klart nok innenfor eksisterende oppdrag og pålagt ansvar.

Svar på slike utfordringer kan bidra til at personer med risiko for mangelfull ernæring, for eksempel eldre og kronisk syke, kan bo hjemme lengre uten å utløse behov for høyere intensitet i praktisk hjelp og omsorgstjenester.

Gevinstpotensialene er derfor av personlig så vel som samfunnsmessig karakter. For enkeltpersonene vil hensiktsmessig ernæring bidra til å vedlikeholde den enkeltes fysiske funksjon, mentale kapasitet og sosiale velvære og uavhengighet. I et samfunnsmessig perspektiv er nytteverdiene knyttet til at tilfredsstillende ernæring bidrar til å opprettholde uavhengighet, forebygger institusjonalisering og utsetter intensitet i hjelpeapparatets tjenesteyting.

__________________________________________________________________________________________

ALMAS HUS- Hvordan kan hjelpemidler og velferdsteknologi være en del av helhetlig omsorgstjeneste for personer med demens (forprosjekt 2011)

Prosjektleder: Oslo kommune/Geria v/Sigrid Aketun
Samarbeidspartnere: SINTEF Helse, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Oslo Universitetssykehus, UiO - IFI
Kontaktperson SINTEF:  Lisbet Grut

Prosjektsammendrag:
Behovsanalyse rundt ”Hvor trykker skoen”: Oversikt over dagens situasjon, behov og løsninger på brukernivå og på organisasjonsnivå. Hva er bra på områdene kompetanseutvikling, forebygging og samhandling og hva må styrkes og utvikles.

tvikle forskningsprosjekt: På bakgrunn av behovsanalysen, studere suksessfaktorer og barrierer når det gjelder tilrettelegging i hjemmet for eldre med kognitiv svikt, både for brukere, pårørende og i organisering av omsorgsarbeidet. Hvordan kan ALMAS HUS (se vedlegg) benyttes i forbindelse med kompetanseoppbygging, forebygging, samhandling og gjennom FOU-arbeid.

__________________________________________________________________________________________

Publisert 10. mars 2011

Kontaktperson:  Randi Eidsmo Reinertsen,  forskningssjef SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling for helse, telefon 930 08 498