Kompetansespredning

Kompetansetjenesten skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor fagområdet ultralyd og bildeveiledet behandling.

For kompetansetjenesten i sin helhet er det kartlagt/identifisert følgende overordnede behov for kompetanseoppbygging i andre helseregioner (Tabell 1). Kompetansetjenesten har foretatt kartleggingen ut i fra tilbakemeldinger fra Referansegruppen til kompetansetjenesten, som har representanter fra alle regionale helseforetak, på nasjonale møter og fora, samt gjennom nasjonale (og internasjonale) konferanser/symposium.

Overordna kompetansebehov innenfor fagfeltet ultralyd og bildeveiledet behandling i regionale helseforetak

Generelt kompetansebehov innen fagområdet:

 1. Kunnskap om forskning på ny teknologi innen ultralyd og bildeveiledet behandling
 2. Kunnskap om nye metoder og ny teknologi innen ultralyd og bildeveiledet behandling
 3. Kunnskap om klinisk nytte av ultralyd og bildeveiledet behandling
 4. Kunnskap om praktisk bruk av ultralyd og bildeveiledet behandling i ulike behandlingstilbud, med hensyn på sikkerhet, klinisk utbytte, og effektivitet
 5. Tilgang til felles forskningsplattform for bildeveiledet behandling

Kompetansespredning og oppbygging i helseregionene vil skje gjennom:

 1. Faglige foredrag på konferanser, nasjonalt og internasjonalt
 2. Arrangement av møter og seminarer i andre helseregioner
 3. Arrangement av kurs, flerregionale og nasjonale
 4. Vitenskapelig publisering i nasjonale og internasjonale tidsskrift
 5. Publisering av bøker og bokkapitler
 6. Populærvitenskapelige artikler i aviser, magasiner (for eksempel Kirurgen) og andre media som radio og TV
 7. Utvikling av App'er for opplæringsformål på ulike nivåer og mot ulike brukergrupper (pasienter, pårørende, klinikere, forskere)
 8. Deltagelse i felles studier nasjonalt
 9. Oppdaterte nettsider for Kompetansetjenesten USIGT
 10. Informasjonsspredning gjennom sosiale medier; LinkedIn, Facebook, Twitter m.fl.

For å lese hele Kompetansespredningsplanen for tjenesten, oppdatert for 2018, kan du klikke her (pdf).