SysLife vs. FRAM
SysLife og FRAM er to prosjekter som gjennomføres parallelt, men som har ulikt fokus og mål. En kort oppsummering og sammenligning av de to prosjektene er vist i tabellen under:
  SysLife FRAM
 Brukermål    Gjøre tilgjengelig gode tilstands- og levetidsdata Demonstrere bruk av fremtidsrettet analysemiljø
 FoU-mål Utvikle et analyse- og informasjonssystem (SysLife) for innsamling, lagring, bearbeiding og rapportering av data/informasjon relatert til levetidsanalyser og estimering av sannsynlighet for svikt for kraftsystemkomponenter. Prosjektet skal demonstrere hvordan kraftselskaper kan implementere og nyttiggjøre seg et fremtidsrettet analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger innen vannkraft og vindkraft basert på world class metoder, verktøy og datagrunnlag fra bl.a. tidligere FoU-prosjekter.
 Delmål

Tilby:
- Uthenting av rådata fra FDV-systemet
- Analyse av rådata og generering av prosesserte data
- Tilby prosesserte data for analyser
- Tilstandskontrollhåndbøker
- Skadeatlas

- Rammeverk for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger
- Metoder og verktøy for å fastlegge og synliggjøre nytteverdi av vedlikehold
- Kunnskapsbase/-portal
- Kriterier og indikatorer for World Class Maintenance
- Erfaringsrapport fra utprøvingscase

 Målgruppe Kraft- og nettselskaper, utstyrsleverandører, leverandører av FDV-systemer Kraftselskaper
 Nytteverdi Ved å ta prosjektresultatene i bruk vil selskapene bli bedre i stand til å ta hensyn til risiko og usikkerhet i vedlikeholdsstyringen gjennom:
- å lage forbedrete estimat for restlevetid og sviktsannsynlighet
- å utnytte kunnskap og data om anleggenes tekniske tilstand i modeller
  for vurdering av restlevetid og sviktsannsynlighet
- å avdekke trender i den tekniske degraderingen
Prosjektet skal bidra til at kraftselskapene kan realisere potensialet som ligger i resultatene fra mange års FoU ved å demonstrere hvordan et fremtidsrettet analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger innen kraftproduksjon kan bygges opp basert på world class metoder, verktøy og datagrunnlag fra bl.a. tidligere prosjekter.

Publisert 16. desember 2011

Oppdragsgiver: Energi Norge  -  Prosjektansvarlig: Bjarne Børresen

Utføres hos: SINTEF Energi  -  Prosjektleder: Thomas Welte