Nytteverdi

De viktigste nytteverdiene for selskapene fra SysLife vil være mulighetene til å:

  • velge ut og gjennomføre de til en hver tid mest optimale vedlikeholds- og reinvesteringsprosjektene
  • optimere og målrette bruk av finansielle ressurser, arbeidskraft og materiell
  • ta mer robuste beslutninger og forbedre risikostyring
  • redusere produksjonstap og forbedre leveringssikkerheten
  • lette bruken og øke nytteverdien av tidligere utviklede metoder

Dette skjer gjennom:

  • å utnytte kunnskap og data om anleggenes tekniske tilstand i modeller for vurdering av restlevetid og sviktsannsynlighet
  • å avdekke trender i den tekniske degraderingen
  • å redusere risiko for svikt og havari av kritiske kraftsystemkomponenter
  • å forbedre kunnskap om og forståelse av sammenhengene mellom drifts- og miljøpåkjenninger og sviktmekanismer/skadetyper

Publisert 16. desember 2011

Oppdragsgiver: Energi Norge  -  Prosjektansvarlig: Bjarne Børresen

Utføres hos: SINTEF Energi  -  Prosjektleder: Thomas Welte