Bakgrunn

I prosjektene “Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon” og “Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter” er det utviklet verktøy for optimalt vedlikehold. Disse verktøyene kan brukes til å analysere lønnsomhet av reinvestering og vedlikehold. Verktøyene krever at nødvendige inputparametere estimeres, f.eks. restlevetid til kritiske komponenter, kostnader ved potensielle vedlikeholdstiltak, kostnader for konsekvens av feil, produksjonstap, etc. Det eksisterer allerede i dag ulike kilder til data og informasjon som kan utnyttes til dette formålet. For eksempel inneholder FDV-systemene informasjon om tilstandskontroll, feil og utført vedlikehold, og fra RCM-analysene finnes informasjon om kritiske skadetyper, feilårsaker og forventet tid til svikt (MTTF) for komponentene. Denne informasjonen er imidlertid ikke tilrettelagt for levetidsanalyser.

Analyseresultatet fra verktøyene for optimalt vedlikehold gir informasjon om risiko og nytteverdi knyttet til ulike tiltak, samt netto nåverdi for tiltakene. Disse resultatene er et fundert grunnlag for beslutninger vedrørende riktig type og tidspunkt for vedlikeholdstiltak. I tillegg utgjør analysen og analyseresultatet en god dokumentasjon av beslutningsgrunnlaget.
 
Figuren under viser hovedtrinnene i analyseprosessen. SysLife-prosjektet fokuserer på levetidsrelaterte data for å skaffe et godt grunnlag for estimering av restlevetid og beregning av sviktsannsynlighet. Prosjektet skal lage et database- og informasjonssystem for innsamling, lagring, bearbeiding og analyse av levetidsrelaterte data. I tillegg skal SysLife-systemet støtte registrering av gode data gjennom implementering av tilstandskontrollhåndbøker og et skadeatlas med bilder av typiske skader.

I et annet forskningsprosjekt, som gjennomføres parallelt med SysLife, skal analyseprosessen studeres og hvordan kraftselskaper kan implementere og nyttiggjøre seg et fremtidsrettet analysemiljø for å optimere analyseprosessen. Mer informasjon om dette prosjektet finner du her: FRAM - Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger (lenke til FRAM-sidene)

Publisert 16. desember 2011

Oppdragsgiver: Energi Norge  -  Prosjektansvarlig: Bjarne Børresen

Utføres hos: SINTEF Energi  -  Prosjektleder: Thomas Welte