Tiltak for å redusere utslippene av SF6 til atmosfæren

Siste endret 01.01.2003


1
Utslipp av SF6 til atmosfæren er skadelig for miljøet. Miljøverndepartementet og elektrobransjen representert ved EBL, TBL-Elektro og EFO inngikk 2002-03-19 derfor en avtale med formål å redusere utlippene av SF6 fra elektroprodukter. For utstyr som hører til Brukergruppens interessefelt (jfr. pkt. 2 i vedtektene) er måltallene en utslippsreduksjon på 10 % innen år 2005 og 30 % innen år 2010, i forhold til utslippene i år 2000.

Avtalen er basert på frivillighet og at beholdning og utslipp av SF6 innrapporteres fra bransjen. Dersom ikke utslippene reduseres som avtalt, er det sannsynlig at myndighetene vil vurdere kraftigere virkemidler, eksempelvis avgifter, for å oppnå de ønskede utslipps­reduksjoner.

2.
Medlemmene i "Brukergruppen for SF6-anlegg" representerer en stor del av beholdningen og utslippene av SF6 i Norge, og gruppen tillegges derfor en viktig funksjon i denne avtalen. For at utslippsmålene skal nås forplikter medlemmene seg til å:

2.1
Ha oppdaterte oversikter over beholdning (installert mengde, mengde på lager etc.) og utslipp (pga lekkasjer, ved arbeid på anleggene etc.) av SF6. Disse oversiktene skal kunne fremlegges på forespørsel fra bransje­organisasjonene, og det må påregnes en årlig innrapportering.

2.2
Sørge for at personell knyttet til drift og vedlikehold av SF6-anlegg besitter den nødvendige kompetanse, følger gode arbeidsrutiner og har tilfredsstillende utstyr.

3.
"Brukergruppen for SF6-anlegg" forplikter seg til å:

3.1
Tilby medlemmene et administrativt verktøy (PC-basert databasesystem) de kan anvende for å spore endringer i beholdningen av SF6 i sine anlegg.

3.2
Tilby medlemmene opplæring i hvordan drift, vedlikehold og annet arbeid på SF6-anlegg som kan gjennomføres uten at det fører til uakseptable utslipp av SF6.

4.
Ordningen etableres 2003-01-01.

Kommentar til punkt 1:
EBL heter nå EnergiNorge, TBL-Elektro heter nå Elektro og Energi - en bransjeforening i Norsk Industri. EFO er en forkortelse for Elektroforeningen.