Samordning av reservedelshold for norske SF6-anlegg

Sist endret 22.01.2016

1.
Formålet med ordningen er å sikre en organisering av reservedelsholdet for norske SF6-anlegg som er effektiv og som oppfyller beredskapsmessige krav.

Dette skal søkes oppnådd ved at eiere av samme type SF6-anlegg inngår et forpliktende samarbeide om lagring, utnyttelse og gjenanskaffelse av reservedeler, spesialverktøy, reservegass og gassbehandlinganlegg. NVE vil da i saker som angår beredskapsmessige krav til SF6-anlegg kunne forholde seg til en gruppering av everk i stedet for enkeltverk.

2.
Ordningen omfatter reservedeler til anlegg eiet av medlemmer av "Brukergruppen for SF6-anlegg" i 145, 300 og 420 kV nettene.

Spesialverktøy, reserve SF6-gass og gassbehandlingsutstyr anses i denne sammenheng også å være reservedeler og inngår dermed i ordningen.

3.
Til grunn for ordningen legges "Oversikt over reservedeler, spesialverktøy, reserve SF6- gass samt gassbehandlingsutstyr" utarbeidet av "Brukergruppen for SF6-anlegg" i samråd med NVE. Denne oversikten viser hvilke reservedeler som finnes for de enkelte anleggstypene, hvem som er eiere av reserve­delene og hvor de er lagret. I tillegg defineres det her hvilke reservedeler som anses å ha beredskaps­messig betydning.

Oversikten er tilgjengelig for medlemmene på nettsidene til REN beredskap.

4.
Medlemmer som deltar i ordningen forplikter seg til å:

4.1 Opprettholde et lager av reservedeler av beredskapsmessig betydning i følge oversikten beskrevet i pkt. 3. Reservedelene skal lagres på forsvarlig vis på de angitte stedene.

4.2 Melde fra til REN beredskap om eventuelle uttak fra lageret av reservedeler av beredskapsmessig betydning, og på denne måten bidra til at oversikten nevnt i pkt. 3 holdes oppdatert.

4.3 Stille egne reservedeler av beredskapsmessig betydning til disposisjon for andre medlemmer av ordningen dersom det oppstår akutte behov ved feil eller lignende. "Brukergruppen for SF6-anlegg" sine anleggskontakter skal forestå denne utvekslingen.

4.4 Bestille og bekoste nye reservedeler som erstatning når en har benyttet seg av reservedeler av beredskapsmessig betydning som andre eier (jfr. pkt. 4.3). Kopi av bestilling skal innen en måned oversendes anleggskontakten som har fremskaffet delene. I tillegg til å bekoste de bestilte delene skal det ytes en kompensasjon for lagerhold på 10 % av kjøpesummen for erstatningsdelen(e).

5.
Forpliktelsene beskrevet i pkt. 4 omfatter kun reservedeler som anses å være av beredskapsmessig betydning. Det anbefales imidlertid at medlemmene legger de samme ordningene til grunn også for sine øvrige reservedeler.

6.
"Brukergruppen for SF6-anlegg" forplikter seg til å:

6.1 Sørge for at reservedelsoversikten nevnt i pkt. 3 er oppdatert og tilgjengelig for medlemmene.

6.2 Ved behov eller minst hvert annet år orientere NVEs Sikkerhetsavdelingen om medlemmene som deltar i ordningen oppfyller sine forpliktelser.

7.
Ordningen etableres 2001-01-01.

8.
Fra og med 2014 blir listene administrert av REN beredskap og er tilgjengelig for Brukergruppens medlemmer.

Dette endrer ikke de ansvarsmessige forholdene i avtalen.