Vedtekter

Vedtekter - Sist endret på Brukermøtet 2011 - 09.11.2011

 1. Gruppens navn er "Brukergruppen for SF6-anlegg"

  Gruppens formål er å bidra til at erfaringer og problemstillinger knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av SF6-isolerte koblingsanlegg utveksles, avklares og kommuniseres mellom anleggseiere, leverandører, myndigheter og andre interesserte. Gruppens interessefelt er hovedsakelig SF6-anleggene i de norske 145, 300 og 420 kV nettene.
 2. Som medlemmer opptas selskaper som eier SF6-anlegg samt selskaper som markedsfører varer eller tjenester for slike anlegg. Hvert medlem peker ut en kontaktperson, samt en anleggskontakt for hvert av sine anlegg.
 3. Hvert annet år kalles det inn til medlemsmøte. Medlemsmøtet er gruppens høyeste organ og vedtar retningslinjer for gruppens arbeid, vedtektsendringer, fastsetter medlemskontingent og velger en styringskomité. Medlemmene kan stille med så mange av sine ansatte de ønsker på medlemsmøtet, men ved avstemninger har hvert medlem én stemme. Ved vedtekstsendringer kreves 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer skal sendes inn til Brukergruppens sekretær og sendes ut til medlemmene på epost minimum en måned før medlemsmøtet.
 4. Styringskomiteen er ansvarlig for driften av gruppen mellom medlemsmøtene.

  Styringskomiteen har fire medlemmer som velges blant medlemmene for funksjonsperioder på fire år, gjeldende fra årsskiftet 1995-96 for to av medlemmene og fra årsskiftet 1997-98 for de to øvrige. Styringskomiteen velger selv sin leder, utpeker sine vararepresentanter og foreslår nye styringskomitekandidater for medlemsmøtet

  En representant for NVE er assosiert medlem av styringskomiteen, og har møte- og talerett.

  Lederen er ansvarlig for å kalle inn til og forberede medlemsmøtet og møtene i styringskomiteen, utarbeide budsjettforslag, samt å fremlegge forslag til arbeidsplaner og nye aktiviteter. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme.

  Styringskomiteen engasjerer en fast sekretær, normalt en fagperson fra SINTEF Energi. Administrasjon av gruppens regnskap, samt sekretærfunksjon skal normalt organiseres som et prosjekt ved SINTEF Energi.
 5. Mellom medlemsmøtene holdes det kontakt mellom medlemmene gjennom epost og de interne nettsidene på www.SF6.no. Det påligger styringskomiteen og medlemmenes kontaktpersoner å sørge for at informasjon av interesse spres til de andre medlemmene i form av nyhetsbrev, foredrag på medlemsmøtet og andre bidrag.

  Medlemmene får ved innmelding brukernavn og passord til de interne sidene. Oppdatering av nettsiden er sekretærens oppgave og viktige beskjeder vil bli formidlet både på www.SF6.no og epost.
 6. Gruppen administrerer en utvekslingsordning for reservedeler slik det er beskrevet i "Samordning av reservedelshold for norske SF6-anlegg" som er en del av disse vedtektene.

  Ordningen omfatter de medlemmene som eier SF6-anlegg.

  Ved opptak av nye medlemmer forutsettes det at disse tilfredsstiller kravene til beredskapsmessig reservedelshold slik det er formulert i vedlegget.
 7. Medlemmene forplikter seg til å bidra til at elektrobransjen oppfyller sin del av avtalen inngått 2002-03-19 mellom Miljøverndepartementet og EBL (nå Energi Norge), TBL-Elektro (nå Norsk Industri) og EFO.
 8. Dette er nærmere beskrevet i " Tiltak for å redusere utslippene av SF6 til atmosfæren " som er en del av disse vedtektene. Se øverst til høyre på denne siden.