Prosjektsammendrag

Årlig brukes ca. 500.000 tonn papir til trykksaker i Norge. Det transporteres store mengder papir i forbindelse med utkjøring av aviser og andre papirbaserte medieprodukter fra trykkeri til leser og retur av usolgte produkter fra utsalgssted, anslagsvis to millioner tonn-kilometer daglig. I dag er det et klart skille mellom logistikk for abonnement og logistikk for løssalg. Transporten er ikke samordnet: biler med løssalgsprodukter og abonnements-produkter transporterer papir på en ukoordinert måte i samme område. Videre er de første ledd i logistikken for abonnentsprodukter er i dag i liten grad optimalisert. Det er store gevinster å hente ved å optimalisere hvilket trykkeri som skal produsere hvilket produkt til hvilken tid, hvor hentestedene for budene skal være, eventuelt hvilke grenbiler/lokalnett man skal benytte, hvilken sammensetning av transportflåten som er best, hvilke ruter bilene skal kjøre og hvordan logistikken for løssalg og abonnement integreres på best mulig måte.

Vår visjon i Respons er en fullintegrert og optimalisert planlegging og styring av logistikk-kjedene for papirbaserte medieprodukter. Vi forventer spesielt store gevinster ved samkjøring av abonnements- og løssalgsprodukter til hentested / utsalg, koordinert transport fra trykkeri til hentested mellom ulike distribusjonsselskap som opererer i samme område, og ved overgripende planlegging og styring langs hele kjeden fra produksjon i trykkeri til levering hos abonnent. Videre er visjonen å eliminere returtransport og kontroll av usolgte løssalgsprodukter ved bruk av bedre verktøy for prognoser og opplagsregulering, kassaregistrering av salg og system for etterlevering.

Vi vil realisere visjonen ved å utvikle brukervennlige, web-baserte verktøy for automatisk, optimalisert planlegging som fremstår som bransjestandard. Verktøyene vil baseres på nyutviklede, bransjespesifikke operasjonsanalytiske modeller og tilhørende effektive løsningsmetoder. Brukerne i konsortiet er to store konsern innen løssalgs- og abonnementsprodukter: VG og Aftenposten, trykkeribedriften NR1 Trykk og dagligvarekjeden Coop med utsalg og system for salgsregistrering. Forskningspartner SINTEF vil utvikle modeller, løsningsmetoder og programvare for optimalisert planlegging, prognosering og opplagsregulering. Distribution Innovation AS (DI) er prosjekteier, utvikler av brukergrensesnitt og web-funksjoner og integrator for prototyper. DI er hovedkanal for resultatutnyttelse ved industrialisering og kommersialisering av nye planleggingsverktøy integrert i sin web-løsning. For å sikre tidlig resultatutnyttelse og muligheter for justering vil gjennomføre en iterativ utvikling med minst 4 brukerevaluerte prototypversjoner.

Vi forventer forbedringer i form av vesentlig mer effektiv transportlogistikk, reduksjon i transportvolum, mulighet for samordning og støtte ved planlegging av flytting av opplag mellom trykkerier, mer tilpasset og slankere kjøretøyflåte og mindre totalbehov for arbeidskraft til planlegging. Det vil bety bedre økonomi for medieselskap og forlag og mindre miljøbelastning ved transport. I det nylig avsluttede Effekt-prosjektet har DI, brukerbedrifter og SINTEF utviklet en web-basert planleggingsløsning for automatisk konstruksjon og revisjon av optimaliserte budruter. Den dekker i dag vel 80 % av det norske markedet, er tatt i bruk også i utlandet, og fører til store gevinster. Løsningen dekker siste ledd i logistikken for abonnementsprodukter. Respons vil bygge på erfaringer og rammeverk fra Effekt.

Publisert 15. november 2005