4. Tilsigsoppdatering

IPN-prosjektforslag

Oppdatering av fordelt modell fra målt tilsig

HVORFOR

Den fordelte tilsigsmodellen som er på vei inn i operativ bruk i norsk kraftbransje har en responsrutine som er spesielt godt egnet for oppdatering. Årsaken er at rutinen er forenklet ned til én tilstandsvariabel, som gjør at tilstanden kan uttrykkes som tilsiget selv. Oppdatering på delfelt-nivå består dermed enkelt og greit i å sette observert tilsig inn som ny tilstand. Dette vil påvirke simulert tilsig også i de påfølgende dagene.

Imidlertid skal en fordelt modell oppdateres på gridrutenivå. En har naturligvis ikke så detaljert informasjon, og må gjøre antagelser for å fordele den romlig integrerte informasjonen en har ut på de gridrutene som skal oppdateres. Innføring av routing-rutine i den hydrologiske modellen vil også utfordre den enkle strukturen.

HVORDAN

En annen egenskap ved den enkle modellen er at den kan snus, dvs brukes til å simulere nedbør/snøsmelting fra tilsig. Prosjektet vil utnytte denne egenskapen til å gjøre oppdaterings-analysen på input-siden av responsmodellen, uforstyrret av dempning og forsinkelse. Geostatistiske metoder for data målt for enheter med ulik romlig størrelse (TopKriging og/eller wavelets) vil bli anvendt, sannsynligvis i en bayesiansk tilnærming. En vil søke å identifisere om oppdateringen bør korrigere nedbørmengde eller –form, avhengig av hva som fremstår som mest sannsynlig feilårsak. I gitte situasjoner vil dermed oppdatering med tilsigsdata ha innvirkning også på snømagasinet i modellen.

Uavhengig av hvor langt prosjektet når i retning av romlig fordelt oppdatering, vil det også undersøke effekten av en routing-modul etter responsmodulen. Dersom selve dreneringsnettet kan inneholde mye vann, er antagelsen om at hele feltet representeres av én tilstand mindre troverdig. En routing-modul er et fornuftig tiltak i slike tilfeller, men må tas spesielt hensyn til når en skal utforme oppdateringsteknikken.

DISKUSJON

Diskuter prosjektforslaget her.

Ikke adgang til diskusjonssiden? Send en mail til eller og be om tilgang.

Kontaktpersoner