Prosjektfinansiering

SINTEF ENERGI vil søke til forskningsrådet sine brukerstyrte program om støtte til disse prosjekta. Omfanget av prosjekta vil bli styrt ut frå den interessa brukerane viser. Nederste grense for å arbeide vidare med prosjekta er at dei er på minimum 1mNOK/år, dvs minimum 500kNOK/år brukerfinansiering. Denne grensa er sett fordi prosjekt mindre enn det kostar relativt sett for mykje å administrere.

I dei prosjekta bransjen prioriterer og der det er relevant vil SINTEF også søke samarbeid med andre institusjonar som til dømes NVE, Met.no, NTNU og Powel. I den grad interessa tilseier det vil det kunne gjennomførast PhD studier knytt til prosjekta. Med god styring og godt samarbeid med SINTEF er dette er kost-effektiv utnytting av ressursar.