1. Økonomisk modelloptimalisering

IPN-prosjektforslag

Målet er å utvikle metodikk for å

  • Optimalisere tilsigsmodeller direkte mot økonomisk resultat i stedet for ulike mål på hydrologisk avvik
  • Undersøke effekten av å kalibrere med prognose-input og tilstandsoppdatering, samt effekten av tidsoppløsning i evalueringen.

HVORFOR

  • Operasjonell kalibrering søker ofte å minimere summen av kvadratfeil (ved Nash-Sutcliffe R2) og volumavvik. Verken disse to eller andre vanlige godhetskriterier håndterer det at magasinsituasjon og feilens retning påvirker det økonomiske tapet ved en svak prognose. Ulike kriterier gir også ulike optimalverdier for parameterne.
  • Kalibrering og prognose skjer i dag under ulike betingelser. For operasjonell kalibrering er det flere alternativer for hvilke inputdata som brukes, hvordan oppdatering håndteres, og i hvilken tidsoppløsning en evaluerer samsvar. En må forvente at slike valg påvirker kalibreringen, i en grad som varierer fra felt til felt.

Dette betyr at subjektive vurderinger påvirker hva som defineres som en hydrologisk optimal modell, og at denne ikke nødvendigvis er økonomisk optimal. Dette gjelder særlig i enkelt-situasjoner, men også over tid; og forsterkes av ulikheter mellom kalibrerings- og prognosesituasjonen.

HVORDAN

Prosjektet introduserer begrepet kostfunksjon, som er vanlig i beslutningsteori. En kostfunksjon kvantifiserer feil i henhold til økonomisk tap, og vil i kalibrering ha den rollen som R2 og volumfeil ofte har i dag. Ved hjelp av produksjonsplanleggingsmodeller vil man identifisere kostfunksjoner som i størst mulig grad fanger opp de reelle tapene ved prognosebom. Disse anvendes På bakgrunn av dette utvikles kalibreringsmetoder som vektlegger de dyreste feilene.

Prosjektet skal videre undersøke effekten av å kalibrere med ulike inputdata (punktmålinger, Arome- og EC-prognoser), og med oppdatering lagt inn i kalibreringen på samme måte som i prognosesituasjon. Disse analysene omfatter også effekten av tidsoppløsning i evalueringen.

DISKUSJON

Diskuter prosjektforslaget her.

Ikke adgang til diskusjonssiden? Send en mail til Sjur.Kolberg@sintef.no eller eline.opdalshei@sintef.no og be om tilgang.

Kontaktperson