2. Fordelt kalibrering

IPN-prosjektforslag

HVORFOR

En fordelt modell er godt verktøy for å simulere bekkeinntaksfelt og mindre magasinfelt som en tradisjonelt ikke har satt opp egne modeller for. Den åpner også for detaljert tilpasning til lokale forhold helt ned på gridrutenivå, såfremt lokal informasjon er tilstede. Sammen med fordelt input er slik lokal informasjon grunnlaget for at fordelte modeller skal være en forbedring fra klumpmodellene.

Lokal informasjon kan komme fra nye informasjons-kilder (fjernmåling) eller fra regionaliseringsteknikker som utnytter romlig nærhet og/eller sammenheng med fysiske feltegenskaper. Med en viss kontroll på parametre i umålte felt kan en simulere tilsig også til større regioner, til felt en ikke følger opp daglig, eller til vilkårlige lokaliteter der en for eksempel har et minstevannføringspålegg.

HVORDAN

Å identifisere avhengigheter mellom feltegenskaper og gode lokale parameterverdier er fremdeles en utfordring. Senere års arbeid med å redusere antallet kalibreringskonstanter har imidlertid økt potensialet for slike koblinger, slik prosjektet Opp-Mod-Til viste for den forenklede responsrutinen. Det pågående prosjektet SnowHow sikter i samme retning for snørutinen, som også drar nytte av at fjernmålte data i hver enkelt gridrute åpner for direkte lokal parameterestimering.

Med mer fysikk og mindre kalibreringsfrihet i modellene øker også sannsynligheten for at parametre kan beskrives som glatte romlige flater. Det åpner for geostatistiske metoder, og at selv regional kalibrering kan resultere i romlig varierende parametre preget av lokal informasjon.

I prosjektet Opp-Mod-Til klarte vi å forklare opp mot 50 % av variasjonen i responsrutinens parameterverdier i ved å relatere disse til innsjøprosent og areal. Dette prosjektet vil videreføre denne utviklingen, med vekt på målte egenskaper for gridruter og erfaring fra NVEs arbeid med DDD-modellen. For fordamping søker vi å relatere parametre til aktuelle norske vegetasjonsklasser, basert på et landsdekkende vegetasjonskart for Norge. For snøparametre vil prosjektet ta i bruk resultater fra de pågående SnowHow- og ESCYMO-prosjektene.

DISKUSJON

Diskuter prosjektforslaget her.

Ikke adgang til diskusjonssiden? Send en mail til eller og be om tilgang.

Kontaktperson