7. Flom og sikkerhet

7. Kost/nytte av regulering som flaumdemping, og Usikkerheit i damsikkerheit relatert til krav og kostnad påført dameigerar

KVIFOR

Damsikkerheit har høg prioritet i samfunnet og fører til strenge og kostbare pålegg til dameigarane.

Krava kjem gjerne som følge av nye og klimajusterte flaumberekningar som ofte er basert på grove antakelsar og estimat, og dameigarane har i liten grad mulegheit eller grunnlag for å overprøve dei. Det er ikkje opplagt at dei samfunnsøkonomiske kostnadane står i samsvar til den auka tryggleiken med den usikkerheiten som ligg i estimata krava bygger på.

I krava til damsikkerheit er det ikkje lov å ta omsyn til reguleringsevne. Er dette rasjonelt? Kan ein påvise at same grad av auka tryggleik ved kostbare ombyggingar, kan oppnåast ved å bruke reguleringskapasitet?

Kva kan ein oppnå ved å bruke magasin som flaumdemping, kva er kost/nytte ved slik bruk av magasinet og kven skal eventuelt betale for dette?

Dette er spørsmål som prosjektet eventuelt vil adressere og svare på.

KORLEIS

Prosjektet er naturleg å dele i to. Del 1 er foreslått å innehalde

  • Gjennomgang av etablert metodikk for klimasjustering og evaluering av alternative metodar tilpassa lokale forhold. Evaluering av usikkerheit ved bruk av utvalde case.
  • Gjennomgang av metodikk for flaumberekning for små og mellomstore felt. Samanlikning med alternative metodar. Evaluering av usikkerheit basert på utvalde case.
  • Vurdering av total usikkerheit i forhold til kostnad for tiltak.

Del 2 er foreslått å innehalde

  • Utvikling av metode for å ta flaumdemping inn i optimaliseringsprogram i produksjonsplanlegging.
  • Evaluering av effekt av redusert flaumrisiko/flaumskade i utvalgte case i forhold til kostnad av tapt produksjon.

Interessa hos brukerane vil avgjere omfanget av prosjektet. Grense for å starte abeid på søknad er at vi kan etablere eit prosjekt på minimum 1mNOK/år dvs minimum 500 kNOK/år i brukerfinansiering

Medarbeidere

Michael Martin Belsnes

Forsker
+47 92 89 04 63
Navn
Michael Martin Belsnes
Tittel
Forsker
Telefon
+47 92 89 04 63
Avdeling
Energisystemer
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS