5. Benchmarking

Bilateralt-prosjektforslag

MÅL

  • Å analysere hvor godt et kraftverk eller vassdrag har blitt driftet, og vurdere forbedringspotensialer i ulike deler av beslutningprosessen
  • Å kvantifisere kostnaden av eksisterende eller potensielle miljørestriksjoner, for eksempel i forbindelse med vilkårsrevisjoner eller systemoppgraderinger
  • Å kvantifisere nytteverdien av forskjellig informasjon som tilsigprognoser, prisprognoser og oppdateringsdata

HVORFOR

De fleste vannkraftprodusenter ønsker:

  • Gode, relevante og mest mulig riktige prestasjons-måltall for sin kraftproduksjon og markedsagering
  • Å kunne kvantifisere verdien av bedre prognoser og annen grunnlagsinformasjon for produksjonsplanleggingen.
  • Å kunne vurdere hvordan forskjellige, og muligens mer komplekse, miljørestriksjoner kunne påvirke produksjon og inntekt.

En benchmarking-modell vil kunne simulere de daglige produksjonsbeslutningene gjennom en periode, og kvantifisere inntektspotensialet i å forbedre beslutninger eller strategier. En kan variere scenarier for tilgjengelig informasjon om tilsig, pris, og andre forhold, og slik estimere verdien av å forbedre slik informasjon der det er mulig.

I forbindelse med vilkårsrevisjoner kan en slik modell teste hvordan forskjellige restriksjoner forandrer det som ellers ville vært optimale beslutninger, og på dette grunnlag bidra konstruktivt til utforming av et fornuftig manøvreringsreglement.

HVORDAN

En simulator bygges opp med utgangspunkt i den systembeskrivelsen produsenten har. Med denne simuleres alle de viktigste stegene i daglige driftsbeslutninger (langtids-, sesong- og korttids-planlegging) som gjøres i operativ drift.

Simulatoren vil være et skript som bygger på eksisterende produksjons-planleggingsmodeller fra Sintef Energi som allerede er i bruk hos produsentene. Flertallet av disse modellene har eller er i ferd med å få et API som gjør det enklere å bruke dem som moduler i en skript-basert simulator.

Prosjektet vil gjennomføres som en analyse av et konkret kraftverk eller vassdrag med flere magasiner, der inntekt ved ulike informasjonsscenarier kvantifiseres og sammenlignes. Prosjektet er avhengig av hvilken data er tilgjengelig hos kunden og dette må diskuteres nøye for hver konkret tilfelle.

DISKUSJON

Diskuter prosjektforslaget her.

Ikke adgang til diskusjonssiden? Send en mail til eller og be om tilgang.

Kontaktpersoner