Seniorforsker
+47 91 57 72 32

Dyrking i industriell skala krever at livssyklusene til de utvalgte tare-artene beherskes og at dyrkingsmetodene optimaliseres, forenkles og automatiseres.

De tidlige livsstadiene til makroalger er planktoniske og mikroskopiske, men blir bentiske og makroskopiske. Høy kvalitet på kimplanter er en forutsetning for god vekst og biomasseproduksjon.

Utstyr til kimplanteprodusjon:

  • Forsøksrigg (9x110 liter)
  • Klimarom med rødt lys
  • 20 dyrkingsrør med vannstrøm og lys
  • 24 dyrkingsenheter for tau (27 m tau per enhet)

Denne noden kan tilby:

  • Gametofyttkultuer
  • Arter per i dag: Sukkertare, butare og søl
  • Kurs for næringsaktører