Velkommen til MatID!

MATID handler om hvordan informasjon og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan utnyttes til mer effektiv logistikk og organisering av verdikjeden for mat. I prosjektet skal det gjennomføres et sett piloter i midtnorske mat- og logistikkbedrifter hvor en tar i bruk og demonstrerer hvordan moderne IKT (RFID, strekkoder, etc.) og deling av informasjon kan utnyttes til å skape nye prosesser og tjenester.

Forskningsutfordringene i prosjektet er knyttet til nye anvendelser og ressursbesparende tiltak som muliggjøres av RFID-teknologi og kommunikasjon mellom partene i verdikjeden for mat:

  1. Teknologisk infrastruktur for innhenting og deling av data
  2. Logistikk – bruk av sanntidsinformasjon til nye styrings- og samarbeidsmodeller i verdikjeden
  3. Nye verdiøkende tjenester basert på RFID-fanget data og deling av informasjon i verdikjeden

Prosjektet bidrar til å befeste Midt-Norge som en region med betydningsfulle og offensive aktører innen teknologi og i verdikjeden for mat. Det skal utføres av et regionalt konsortium bestående av nasjonalt ledende kompetansemiljøer innen mat, logistikk og teknologi. Prosjektet vil øke konkurransekraften i midtnorske matvarekjeder gjennom å innovere og ta i bruk ledende internasjonal teknologi og kunnskap. 

Finansiering

I tillegg til at bedriftene selv stiller med midler, mottar MatID-prosjektet midler fra Regionalt forskningsfond MIDT. Dette er et samarbeid mellom Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, med den hensikt å støtte opp under gode forskningsprosjekter med utspring i bedrifter, offentlig virksomhet og FoU-institusjoner for ytterligere å styrke forskning og utvikling i Midt-Norge.

 

 

Prosjektleder

Jan Ola Strandhagen

Mobil: 92685427

Telefon: 73590220

Epost: