Summary

The MACROSEA project will target successful and predictable production of high quality biomass thereby making significant steps towards industrial macroalgae cultivation in Norway.

Project illustration
Macrosea envisages an interdisciplinary knowledge platform on fundamental macroalgae production biology and technology, to make significant steps towards industrial cultivation in Norway.

Summary in English

The project has a duration of 4 years (2016-2019) and is funded by the Research council of Norway through the Large-scale Programme on Aquaculture Research.

MACROSEA - A knowledge platform for industrial macroalgae cultivation

The MACROSEA project will target successful and predictable production of high quality biomass thereby making significant steps towards industrial macroalgae cultivation in Norway. 

Objectives

The primary objective is to establish an interdisciplinary knowledge platform on fundamental production biology and technology for macroalgae cultivation over a wide range of climatic, ecological and physical conditions. 

Secondary objectives are:

  • To increase the principal knowledge on biological performance and environmentalrequirements for optimized chemical composition and biomass production
  • To obtain technological specifications and develop generic model and simulation tools for farm systems and biomass production.

The brown kelps Saccharinalatissima and Alaria esculenta (large volumes, low value), and the red alga Palmaria palmata (small volumes, high value) will be studied as promising species for industrial cultivation in Norway.

The project will deliver knowledge on seedling quality, sea cultivation, fouling and diseases and functional genetics of selected brown and red macroalgae species.

Growth models for these species will be developed and coupled with 3D hydrodynamics‐ecosystem models to estimate site‐dependent biomass production, and methods for efficient seeding, deployment and harvest. Drag forces and deformation of different farm systems at different sea states will be determined in flume tank experiments. A numerical model for simulation and visualization of farm designs in dynamic marine systems will be developed.

Budget

The project has a budget of NOK 25 million over the period 2016‐2019.

SINTEF Ocean leads the project. Research partners are the Norwegian University of Science and Technology, the University of Oslo, the University of Bergen, The Arctic University of Norway, Akvaplan Niva and the Norwegian Institute of Water Research, in addition to partners from Scotland, Denmark, China and USA and a strong industry group.

Summary in Norwegian

MACROSEA ‐ kunnskapsplattform for industriell dyrking av makroalger

MACROSEA-prosjektet har en varighet på fire år (2016-2019) og er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom HAVBRUK2-programmet.

Mål

MACROSEA har som mål å etablere en tverrfaglig kunnskapsplattform for industriell dyrking av makroalger under en rekke klimatiske, økologiske og fysiske forhold. Produksjonsbiologi og teknologi står sentralt for å oppnå dette.

Prosjektet søker å fremskaffe grunnleggende kunnskap om:

  • dyrkingsbetingelser for kimplanter av sukkertare, butare og søl,
  • vekst, sammensetning og begroing under ulike miljøforhold i sjøfasen
  • sykdom og genetikk hos de utvalgte artene.
  • utviklet vekstmodeller koblet til hydrodynamiske økosystemmodeller for å estimere lokalitetsavhengig biomasseproduksjon
  • sett på metoder og løsninger for å effektivisere landfasen, utsett i sjø og høsting
  • målt krefter og deformasjon på ulike anleggstyper og forankringsløsninger under ulike miljøforhold i tankforsøk for å utvikle en numerisk modell for simulering og visualisering av tareanlegg.

MACROSEA vil på denne måten bidra til økt kunnskap om ulike algearters produktivitet og sammensetning, samt hvilken betydning miljøforhold og geografi har på sluttresultatet for den produserte biomassen. Resultatene vil gi indikasjoner på behovet for regionale dyrkingsstrategier og bidra til utvikling av simulerings‐ og beslutningsstøtteverktøy for anleggsutforming og biomasseproduksjon med styrt kjemisk sammensetning. Kunnskapsplattformen vil basert på dette kunne danne runnlag for kostnadseffektiv taredyrking og utvikling av en ny biomarin industri i Norge.

Varighet

Prosjektet har fire års varighet (2016‐2019) med en økonomisk ramme på 25 millioner kroner. Det ledes av SINTEF Ocean AS med forskningspartnere fra Norges teknisk‐ naturvitenskapelige universitet NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, UiT Norges Arktiske Universitet, Akvaplan‐niva og Norsk Institutt for Vannforskning, i tillegg til partnere fra Skottland, Danmark, Kina og USA og en sterk industrigruppe.