Markedsbasert Forbrukstilpasning (MabFot)

Prosjektet målsetting var: å effektivisere kraftmarkedet ved å stimulere til økt fleksibilitet på etterspørselssiden

Dette skulle oppnås gjennom bl.a.:

  • Identifisere insentiver og rammebetingelser for å utnytte reduserbart forbruk til å bedre energi- og effektbalansen.
  • Etablere nye kraftprodukter, nettariffer og avtaler om belastningsutkopling som motiverer til reduksjon av lavprioritert elforbruk.
  • Utarbeide og teste ut fjernutkobling av lavprioritert forbruk når spotpris overstiger avtalt nivå eller ved systemtekniske behov.
  • Registrere og analysere forbruksendringer hos timemålte kunder.
  • Avdekke eventuelle barrierer og foreslå endringer i anmeldings- og avregningsrutiner i kraftmarkedet.
  • Oppnå forbedrede informasjons- og faktureringsrutiner mot forbrukerne.
  • Bidra til økt effektivisering og kvalitetssikring av måleverdikjeden med vekt på praktisk uttesting og standardisering.
     

Prosjektet var en BIP

(Brukerstyrt Innovasjonsprosjekt) i RENERGI-programmet til Norges Forskningsråd.

Prosjektet ble gjennomført i perioden 2005-2008.

Prosjektansvarlig ved Statnett Ulf Møller
Kontaktperson EBL Audun H. Wilberg
Prosjektleder ved SINTEF Energi AS Ansattinfo mangler 

Prosjektleder: 
{DynamicContent:Ansatt link}