Prosjektets mål og delaktiviteter

GLITNE har følgende mål:

  • Få fram nødvendig kunnskap om hvordan miljøeffektive bygg kan gjøres mer konkurransedyktige.
  • På basis av eksisterende kunnskap frembringe metode og verktøy for enkelt å synliggjøre miljøkonsekvenser knyttet til byggverk overfor forbruker, myndigheter og næringsliv.
  • Foreslå en modell for innføring av utvidet produsentansvar på bygg til det beste for næringen.
  • Opparbeide faktagrunnlag for å kunne gi innspill til nasjonale og internasjonale standarder, lover og forskrifter på området.

GLITNE består av 3 delaktiviter.

Delprosjekt 1: Fremskaffe grunnlag for metode

I delprosjekt 1 er målsetningen å komme frem til en enkel og akseptert metode for økonomisk verdsetting av miljøeffekter for bygg. Det er tenkt i stor grad basere seg på det som er gjort innenfor dette område, spesielt det som er utviklet og tilpasset LCA. En viktig oppgave er å gå gjennom det som eksisterer av verdisettingsmetoder og se hva som kan egne seg for den problemstillingen vi står ovenfor. En vil deretter søke å finne en løsning egnet for GLITNE og sette dette i en sammenheng vha. delprosjekt 2 og 3.

Viktige egenskaper for valgt metode:

  • Gjennomsiktighet - det er mulig å se hva som er årsaken til resultatet.
  • Kommuniserbar - enheten gir enten mening i seg selv eller er satt inn i en sammenhengslik at det gir mening for brukeren.
  • For at det ikke skal oppstå bias, er det viktig at så mange miljøeffekter som mulig er inkludert.
  • Metoden må være fleksibel slik at ny kunnskap kan implementeres etter hvert.

Det vil komme en egen rapport ganske snart fra litteraturstudie.
Deretter vil det komme en rapport som beskriver valgt metode i slutten av 2008.

Delprosjekt 2 - Utvikle verktøy

I delprosjekt 2 er målsetningen å utvikle et anvendelig verktøy basert på metoden som fremkommer i delprosjekt 1. Verktøyet skal synliggjøre forbedringspotensialer og derigjennom utløse miljøinnovative løsninger hos partnerne i prosjektet. Verktøyet skal kunne danne grunnlaget for en senere innføring av EPR for bygg (se delprosjekt 3).

Metoden skal være basert på LCA, livsløpsvurdering av bygg. Input i miljøvurderingen vil være Miljødeklarasjon av byggevarer eller tilsvarende, teknisk informasjon om bygget, driftsinformasjon av bygget, inkludert energibehov, avhendingsscenario.

Det tas sikte å bruke IFC til å koble bygningsmodeller, DAK og andre beregningsverktøy og databaserder dette er mulig. En utfordring vil være utviklingen av IFC og IFD generelt, og hvordan denne utviklingen gjør det mulig å håndtere og tilfredsstille de krav et slikt verktøy stiller. Modningen for å ta i bruk IFC hos aktuelle aktører vil også være viktig for å kunne få til en vellykket verktøyutvikling.

Delprosjekt 3 - Kunnskapsgrunnlag for innføring av EPR

Delprosjekt 3 skal frembringe kunnskap om aktørenes behov for miljøvurderingsmetoder og verktøy. Delprosjektet vil også fokusere på hvilken betydning ulike modeller for utvidet produsentansvar kan få gjennom byggets livsløp i forhold til en overordnet målsetting om en mer bærekraftig byggenæring og bygningsmasse gjennom en analyse av hvordan aktørene i markedet vil påvirkes av de ulike modeller.

Publisert 6. september 2007