Formål

GeoNor-rapporten ” Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene”, publisert Januar 2011, ble utarbeidet for å belyse mulighetene for utvikling av industriutviklings-prosjekter basert på geologiske ressurser i Nordområdene. Gjennom GeoNor-konferansen ønsker vi en regelmessig oppfølging av anbefalingene gitt i GeoNor rapporten, og ønsker i sterkere grad å rette søkelyset på hvordan omsette potensialet  til industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i nord. Ambisjonen er at konferansen skal bli en årlig begivenhet og et samlingssted hvor industri, offentlig forvaltning, virkemiddelapparat og forskningsinstitusjoner løpende kan følge og belyse forhold som er av betydning for å få til industriell vekst og verdiskaping. På konferansen vil representanter for mineralselskap, foredlings- og prosess-industri, gassproduksjons- og distributør selskap, myndigheter og forskningsmiljøer bidra til informasjon og dialog rundt aktuelle tema i verdiskapingskjeden. Konferansen retter seg mot beslutningstakere i industrien, teknologi- og forskningsmiljøer, mot politiske myndigheter, virkemiddelapparatet, premissgivere, og offentlig forvaltning sentralt, regionalt og lokalt.

Foreløpig deltakende bedrifter med foredragsholdere:

Myndighetene ved Nærings- og Handels-departementet, Statens Vegvesen, Norges Geologiske Undersøkelse, Luleå Tekniske Universitet, Fylkeskommunen i Nordland, Direktoratet for mineralforvaltning, SINTEF,  Rana Gruber, Finnfjord, Northern Iron, Norsk Industri, Norsk Bergindustri, Nordområdeutvalget, Troms Mineral, Finnmark Mineralforum, Nordic Mining, Rana Utviklingsselskap, Gassmaks Nordland, Sibelco Nordic

Publisert 22. juni 2011