Partnere

EnergiTraineene engasjeres for en periode på to år. I løpet av denne perioden inngår 3 opphold, hver på ca 8 måneder. Ett av oppholdene er hos SINTEF Energi, mens de siste oppholdene tilbringes hos to av de øvrige samarbeidspartnerne.

BKK Nett eies i sin helhet av Eviny, som igjen er eid av Statkraft og 17 kommuner i nærområdet. Hovedvirksomheten er driften av nettet mellom Hardangerfjorden og Sognefjorden, men BKK Nett har også en del prosjekter mot eksterne kunder.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sitt ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen. Organisasjonen jobber for fornybare og bærekraftige energiløsninger som bidrar til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser og inntekter for Norge.

Lnett er en del av Lyse-konsernet, som eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Lnett har som hovedvirksomhet å drifte nettet i Sør-Rogaland og Midtre Ryfylke, men har også en del prosjektaktivitet mot eksterne kunder.

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) er en statlig etat underlagt Olje- og Energidepartementet, som har som formål å forvalte Norges vann- og energiressurser miljøvennlig og effektivt. Energiavdelingen, som er mest aktuell for traineeopphold, legger rammer for landets energisystem, både når det gjelder produksjon, overføring og forbruk.

SINTEF Energi er delt inn i fire avdelinger; Energisystemer, Elkraftteknologi, Gassteknologi og Termisk energi, hvorav den førstnevnte er mest aktuell i denne sammenheng. Her drives det forskning og utvikling innenfor alle deler av energisystemet. 

Statnett er et statlig foretak som har som ansvar å eie, utvikle og drifte det norske sentralnettet, samt overføringer til andre land. I tillegg har Statnett et ansvar for å opprettholde balanse mellom produksjon og forbruk.