Partnere

EnergiTraineene engasjeres for en periode på to år. I løpet av denne perioden inngår 3 opphold, hver på ca 8 måneder. Det første oppholdet er hos SINTEF Energi, mens de siste oppholdene tilbringes hos to av de øvrige samarbeidspartnerne.

BKK Nett eies i sin helhet av BKK, som igjen er eid av Statkraft og 17 kommuner i nærområdet. Hovedvirksomheten er driften av nettet mellom Hardangerfjorden og Sognefjorden, men BKK Nett har også en del prosjekter mot eksterne kunder.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sitt ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Energi Norge er energibransjens interesseorganisasjon, underlagt NHO. Organisasjonen arbeider for en utvikling av energibransjen, og for å skape muligheter for Norge som energinasjon.

Elvia er et resultat av sammenslåingen mellom Eidsiva Nett og Hafslund Nett. Norges største nettselskap forsyner strøm til om lag 900 kunder.

Lnett er en del av Lyse-konsernet, som eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Lyse Elnett har som hovedvirksomhet å drifte nettet i Sør-Rogaland og Midtre Ryfylke, men har også en del prosjektaktivitet mot eksterne kunder.

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) er en statlig etat underlagt Olje- og Energidepartementet, som har som formål å forvalte Norges vann- og energiressurser miljøvennlig og effektivt. Energiavdelingen, som er mest aktuell for traineeopphold, legger rammer for landets energisystem, både når det gjelder produksjon, overføring og forbruk.

SINTEF Energi er delt inn i fire avdelinger; Energisystemer, Elkraftteknologi, Gassteknologi og Termisk energi, hvorav den førstnevnte er mest aktuell i denne sammenheng. Her drives det forskning og utvikling innenfor alle deler av energisystemet. SINTEF Energi samarbeider tett med relaterte fagområder på NTNU, og er derfor et naturlig startpunkt for nyansatte traineer.

Statnett er et statlig foretak som har som ansvar å eie, utvikle og drifte det norske sentralnettet, samt overføringer til andre land. I tillegg har Statnett et ansvar for å opprettholde balanse mellom produksjon og forbruk.