Hovedmålet med prosjektet

var å utarbeide en kostnadseffektiv vedlikeholdssystematikk for vindkraftanlegg, samt å etablere et grunnlag for å gjøre riktige valg med hensyn på driftssikkerhet, drift- og vedlikehold når nye vindparker skal spesifiseres.

Systematikken skal bl.a. bestå av praktisk rettede håndbøker, og implementeres i aktuelle FDV-system.

Kunnskap og erfaringer fra tilsvarende arbeid og tenkning innen vannkraft skal evalueres og benyttes der det har relevans.

Følgende delmål vil lede frem til hovedmålet:

  • Utarbeide kodeplan for komponenter i et vindkraftanlegg
  • Utarbeide håndbøker for tilstandskontroll av vindkraftanlegg
  • Utarbeide system for kodifisering av feilbeskrivelser og feilårsaker
  • Analysere og vurdere relevans av aktuelle systemer for on-line og periodisk tilstandskontroll samt bruk av IKT-systemer
  • Etablere levetidsmodeller for utvalgte komponenter (mest kritiske)
  • Utvikle systematikk for innsamling av driftserfaringer og driftshistorikk
  • Utarbeide anbefalinger knyttet til bestilling og kontraktinngåelse
  • Utarbeide kurs- og opplæringsmateriell

Prosjekteier:  
Energi Norge

Utfører:
SINTEF Energi AS


Prosjektstart:  2006-02-01
Prosjektslutt:  2008-12-31


Henvendelser vedrørende prosjektet kan gjøres til:

Prosjekteier EnergiNorge

Utførende SINTEF Energi AS

 

Arnt Ove Eggen , tlf 73 59 64 82