Title Abstract Author(s) WP Date
SG-Lab Distribution Grid Model  This document describes the process of measuring and determining accurate RLC-parameters for the distribution grid model (serial: P04-0057) at the Norwegian National Smart Grid Laboratory.  Thomas S. Haugan  WP2 2019-04-05
Use Case - Protection scheme for fault localization in ring-operated MV networks  This document describes preliminary simulation and experimental results, demonstrating the viability of a new short-circuit fault localisation method proposed by Hafslund Nett AS. Thomas S. Haugan  WP2 2019-04-05
Mikronett i Norge – Muligheter og utfordringer Dette prosjektnotatet er utarbeidet i forbindelse med WP4 i CINELDI. Notatet har som hovedformål å gi en beskrivelse av muligheter og utfordringer ved bruk av mikronett i Norge, samt å gi en oppsummering av aktuelle forskningsutfordringer og -spørsmål som har blitt diskutert i prosjektmøter med FoU-partnere og brukerpartnere i CINELDI. Bendik Nybakk Torsæter, Jorun Irene Marvik, Fredrik Göthner, Raymundo Torres-Olguin WP4 2019-03-28
Microgrid protection – challenges and solutions This memo provides a review of various microgrid protection schemes suggested in literature, implemented in testbeds/demonstration project and in real operating microgrids. Jorun I. Marvik  WP4 2019-03-28
Fault responses of inverter-interfaced DER – literature review  This memo investigates the fault responses of inverters used for grid-connection of some types of DER, e.g. PV. The focus of the memo is to review literature which reports results from fault testing of commercial DER-inverters. Jorun I. Marvik  WP4 2019-03-28
Resultater fra spørreundersøkelse om verktøy brukt til nettplanlegging i distribusjonsnettet Dette prosjektnotatet viser en oversikt over hvilke metoder og verktøy som blir brukt til planlegging blant dagens nettselskaper. For å kartlegge hva som benyttes av metoder og verktøy i dag (2017) er det utført en spørreundersøkelse blant nettselskapene i CINELDI. Hanne Vefsnmo WP1 2019-03-23
Review of DSO-TSO interactions: The technical aspects  This memo documents a literature review performed within CINELDI WP3 Interaction DSO/TSO. The main objective of this review is to study and report the technical and practical approaches used in the literature to define new DSO-TSO interaction schemes.  Merkebu Z. Degefa  WP3  2018-12-21
WP3 Interaction DSO/TSO - Use case  This project memo presents the main findings from an evaluation of existing use cases. The purpose of the evaluation is to get an overview of use cases from other projects, covering topics relevant for WP3.  Synne Garnås  WP3 2018-12-21
WP3/WP5 Oppsummering fra gruppearbeid - workshop 12. juni 2018  Dette notatet er utarbeidet i forbindelse med WP3 og WP5 i CINELDI. Notatet gir en kort oppsummering av resultater fra gruppearbeidet på en felles workshop som ble gjennomført 12. juni 2018. Fokus i gruppearbeidet var å diskutere mulige pilotprosjekter i CINELDI - med fokus på fleksibilitet.   Hanne Sæle  WP3 2018-12-21
The impact of flexible resources on the security of electricity supply - preliminary literature survey  This project memo surveys existing research literature on the impact of flexible resources on the security of electricity supply (SoS). The flexible resources that are considered are the following distributed energy resources: demand response (DR), stationary distributed energy storage systems (ESS), electrical vehicles (EV), and distributed (primarily photovoltaic, or PV) generation. Microgrids (MGs) are also considered to some extent.  Iver Bakken Sperstad  WP5 2018-12-21
Topics important for TSO-DSO cooperation in the European legislation: screening study This memo presents the results of a screening study structured around several so-called topics of interest, representing the key issues for TSO-DSO interactions.  Andrei Z. Morch  WP3  2018-11-15 
DSO-TSO interaction overview  The main objective of the document is to provide an overview of the current status of DSO-TSO interactions and formulate the future need for this. The document mainly covers status in the Nordic countries as well as a selection of European countries. The study evaluates several aspects of the interaction, but focuses primarily on system services and acquisition of these with resources connected to the distribution grid. Andrei Z. Morch, Hanne Sæle  WP3  2018-08-07 
Automatic assessment of the distribution system for condition monitoring  The objective of this memo is to address the opportunities and challenges for implementing automatic methods for technical condition assessment for components in the distribution grid.  Richard Moore, Helene Schulerud, Eivind Solvang, Hanne Vefsnmo   WP1  2018-06-28 
CINELDI: WP6: Utarbeidelse av flere miniscenarier Workshop med task-ledere og WP-ledere i Trondheim 6. februar 2018   Dette notatet oppsummerer prosessen og resultatene en workshop med task-ledere og WP-ledere i arbeidspakke 6 som omhandlet utvikling av miniscenarier.  Hanne Vefsnmo WP6 2018-06-18 
CINELDI: WP6: Samling 4: Utarbeidelse av scenarier Workshop i Trondheim 3. mai 2018  Dette notatet oppsummerer resultatene fra en partnersamling i arbeidspakke 6, som var starten på utvikling av hovedscenarier for fremtidens distribusjonsnett.  Hanne Vefsnmo WP6 2018-06-12 
WP3 lnteraksjon DSO/TSO- Oppsummering fra gruppearbeid - workshop 7. September 2017 Dette notatet er utarbeidet i forbindelse med WP3 i CINELDI. Notatet gir en kort introduksjon til arbeidspakken, for deretter å oppsummere diskusjonene fra første workshop (7. september 2017), hvor det var fokus på å diskutere bruk av fleksible ressurser i systemtjenester og i markedet, hhv. i dag (2017), i nær fremtid (2020-2030) og etter CINELDI (2030-2040).  Hanne Sæle  WP3 2018-04-09 
WP3 lnteraksjon DSO/TSO. Spørreundersøkelse blant nettselskap - Januar 2018  I januar 2018 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til nettselskapene i CINELDI med tema fleksible ressurser og interaksjon DSO/TSO. Dette notatet oppsummerer tilbakemeldingene på spørreskjemaet, og er bearbeidet i samarbeid med ekspertgruppen for WP3 i CINELDI vinteren 2018.  Hanne Sæle  WP3  2018-04-09 
CINELDI WP6: oppsummering av interessentanalyse Workshop i Trondheim 23. november 2016  Dette notatet oppsummerer resultater fra en partner-workshop i arbeidspakke 6. Workshopen omhandlet identifikasjon av aktører som kan være drivere, barrierer og muliggjørere for systeminnovasjon i distribusjonsnettet, og ble gjennomført som en interessentanalyse. Tonje Skoglund Hermansen  WP6  2018-04-06 
SmartNet project: Summary and status  This memo describes the status and gives a summary of the EU H2O2O project SmartNet-project which is included as in-kind to the FME CINELDI.  Andrei Z. Morch WP3 2018-04-06
Beskrivelse av mulige videreutviklinger av use case og demoaktiviteter  Dette notatet oppsummerer arbeidet med utvelgelse av use case så langt i Task 2.3 og kommer med forslag til videre arbeid.  Andrei Z. Morch, Synne Garnås, Maren Istad, Hanne Vefsnmo  WP2 2018-03-05 
Evaluation of use cases from other projects  This project memo presents the main findings from an evaluation of existing use cases. The purpose of the evaluation is to get an overview of use cases from other projects, covering topics relevant for WP1.   Synne Garnås  WP1  2017-12-14 
CINELDI: WP6: Utarbeidelse av miniscenarier (samling 3) Workshop i Trondheim 30. august 2017 Dette notatet oppsummerer resultatene fra en partnersamling i CINELDIs arbeidspakke 6 som omhandlet utvikling av miniscenarier.  Hanne Vefsnmo  WP6 2017-11-24 
Oppsummering av gruppearbeid i WP1 under workshop 22.juni 2017  Dette notatet oppsummerer de viktigste innspillene fra workshop i WP1 22.juni 2017. Oppgaven var; Hva bør CINELDI WP1 fokusere på med hensyn til framtidens nettplanlegging og -forvaltning?   Hanne Vefsnmo  WP1  2017-10-18 
Kartlegging av relevante Use Caser i regi av T2.3   Notatet oppsummerer en kartlegging av use case fra Smart Grid domene som er tilgjengelig i åpne kilder. Use casene ble evaluert og flere av disse ble foreslått som kandidater til videreutvikling i regi av task 2.3 i CINELDI.  Synne Garnås, Andrei Z. Morch  WP2  2017‐09‐20 
Oppsummering av gruppearbeid i T2.3 og T2.1 CINELDI Workshop 2017‐06‐22   Dette notatet oppsummerer resultater fra en workshop i task 2.3: "Use cases for future (2030‐2040) smart distribution grid operation" og task 2.4: "Use Case for Communication interoperability, ICT security and privacy (CIIP)".  Andrei Z. Morch, Synne Garnås, Christian Frøystad  WP2  2017‐09‐20 
CINELDI WP6: identifikasjon av faktorer (samling 2) Workshop i Trondheim 3.-4. mai 2017  Dette notatet oppsummerer resultater fra en partner-workshop i arbeidspakke 6 som omhandlet identifikasjon av faktorer som kan være drivere, barrierer og muliggjørere for systeminnovasjon i distribusjonsnettet.  Tonje Skoglund Hermansen  WP6  2017-06-20