Flermåls beslutningsanalyse

Flermåls beslutningsanalyse - Hva innebærer dette?
Flermåls beslutningsanalyse innebærer en strukturering av beslutningsprosessen og identifisering av de ulike kriterier som skal vektlegges ved vurdering av de ulike prosjekt. Ut fra arbeidet med strukturering og utvelgelse av kriterier, etableres det en modell som et hjelpemiddel for å gi en definert angrepsmåte og et omforent verdigrunnlag for å ta beslutninger.

I prosessen med å etablere en modell som er representativ for et selskap sitt overordnede verdisyn og sine holdninger, er det viktig å identifisere de kriterier som påvirker beslutningen. Noen kriterier vil være enkle å finne, mens andre igjen krever en mer grundig gjennomgang av beslutnings­prosessen for å kunne konkretiseres.

Det er viktig at man er grundig i prosessen med å identifisere de kriterier som skal vektlegges ved prioritering mellom ulike alternativer, og at modellen som etableres er et representativt sett av beslutnings­kriterier for bedriften for den aktuelle type prosjekt.

Vurdering av kvalitative kriterier
I forbindelse med valg og prioritering mellom ulike prosjekter innen elkraftproduksjon, vil man oppleve at det kan være vanskelig å kvantifisere ulike kriterier som benyttes i utvelgelsesprosessen.

Eksempler på slike kriterier kan være innvirkningen et prosjekt har på helse og sikkerhet for ansatte og/eller andre, eller miljøpåvirkninger som prosjektet vil ha.

I forbindelse med vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter vil man kanskje særlig ofte komme innom denne type problemstillinger, i og med at det ofte er ulike former for sikkerhetsaspekter (mht personer og utstyr) knyttet til de ulike prosjektene. Ved nybygging vil sikkerhetsaspektet være ivaretatt gjennom prosjektering i henhold til gjeldende forskrifter.

Flermåls beslutningsanalyse kan være et egnet verktøy for "objektivt" å kunne ta hensyn til slike faktorer i prioriteringen mellom de ulike prosjekter, og sikre en gjennomgang basert på de samme kriterier og med lik vektlegging av de ulike kriterier for alle prosjekt.

I prosjektet Teknisk drift og vedlikehold ble det lagt et grunnlag for et beslutningsstøtteverktøy som kan gi optimale valg basert på kvalitative kriterier (flermåls beslutningsanalyse) kombinert med økonomiske beregninger og kriterier.

Prinsippet for slike betraktninger er skissert i figur 1, der både økonomiske og kvalitative vurderinger blir foretatt i analysen av aktuelle prosjekt initiert på bakgrunn av et behov.

Motivasjon for å benytte flermåls beslutningsstøtte
Ved å benytte flermåls beslutningsanalyse oppnår man følgende:

 • Standardiserte prosedyrer for vurdering og rangering mellom tiltak/prosjekter for maksimalt å kunne utnytte de (begrensede) ressurser man har til rådighet.
 • Rasjonalisering av beslutningsprosessen (når modellen er etablert).
 • Større grad av objektivitet i vurderingen av de ulike prosjekter.
 • Bidrar til konsistens i vurdering av prosjekter ved at de samme kriterier med den samme vektlegging legges til grunn. Slik vil metodikken (over tid) gi beslutninger som er i samsvar med overordnede mål, strategier og verdisyn.
 • Systematisering av informasjon med tanke på valg og beslutninger.
 • Prosessen med systematisering gir en bevisstgjøring rundt selve beslutningsprosessen som i seg selv har en verdi.
 • Klargjøring og dokumentering av årsakssammenhenger når det gjelder prioritering mellom prosjekt.

Dokumentasjon av beslutningsprosessen og hvordan de ulike kriterier er vektlagt (etterprøvbarhet).

Aktuelle bruksområder for beslutningsstøtteverktøy
I prosjektet ser man for seg en metodikk der flermåls beslutningstøtte benyttes til vurdering av prosjekt i forbindelse med prioritering mellom ulike vedlikeholds- og rehabiliterings­tiltak.

Flermåls beslutningsstøtte kan i tillegg brukes sammen med resultat fra økonomiske analyser.

Kombinasjonen av de to metodene vil gi et bedre grunnlag for å fatte beslutninger med hensyn til hvilke prosjekter som skal prioriteres på bekostning av andre.

Eksempler på sammenhenger der verktøy for beslutningsstøtte vil kunne brukes kan være:

 • For bruk i forbindelse med budsjetteringsarbeid, og ved prioritering mellom ulike prosjekter for å få mest mulig igjen for de beløp som disponeres.
 • I forbindelse med analyser av ulike alternativer for løsning av den samme overordna oppgave.
 • For å dokumentere kvalitativ nytteverdi av de prosjekter som blir valgt. Spesielt kan nevnes dokumentert nytte av prosjekter som ikke er økonomisk lønnsomme, men som likevel kan ha store positive effekter.

Referanser

 1. Nordgård, D.E:
  ”Beslutningsstøtte for valg av vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak – kombinasjon av flermåls beslutningsstøtte og økonomiske beregninger”
  Trondheim: SINTEF Energiforskning 2000 (SINTEF Energiforskning AN 00.12.24)
 2. Tangen, G:
  ”Decision making support applied to hydorpower plant upgrading”
  Trondheim: NTNU 1996 (Institutt for teknisk kybernetikk – NTNU Dr. ing-avhandling 1996:73)
 3. Nordgård, D.E.; Heggset, J.:
  "Bruk av flermåls beslutningsanalyse til prioritering mellom vedlikeholdsprosjekt - en innledende studie
  Oslo: EBL Kompetanse 2003 (EBL-K 122-2003)
  Trondheim: SINTEF Energiforskning 2003 (TR A5799)


Publisert 16. september 2011

Kontakt: Ansattinfo mangler, SINTEF Energi AS