Til hovedinnhold

Operatør 4.0

Operatør 4.0

SINTEF har lang erfaring med å jobbe med norske bedrifter for å øke verdiskapingen og attraktiviteten gjennom økt samspill mellom mennesker og teknologi. Medvirkning står sentralt i design av nye organisatoriske løsninger i og langs produksjonslinjene.

Til tross for avanserte tekniske beskrivelser av produkter, prosesser og planer for økonomisk verdiskaping, er utfordringen ofte at høyteknologiske bedrifter legger for lite vekt på den konkurransekraften som arbeidsstyrken og organiseringen utgjør. Bedriftene står fortsatt overfor store utfordringer med gjensidig å utvikle det teknologiske systemet og de menneskelige ressursene i organisasjonen.

De nye operatørrollene og deres samhandling vil kreve nye former for interaksjon mellom mennesker og maskiner. Evnen til å betjene komplekse produksjonssystemer er i dag ikke proporsjonal med mengden tilgjengelig informasjon. En mindre arbeidsintensiv produksjon er en forutsetning for lønnsom vareproduksjon i høykostland. Det er derfor viktig å gjøre informasjon tilgjengelig for arbeideren, slik at denne er i stand til å tilpasse seg stadig nye produkter, oppgaver og prosesser. Gjennom å utnytte ulike digitale teknologier vil operatøren kunne ta bedre og raskere beslutninger, aktivt jobbe med kontinuerlige forbedring, øke evnen til koordinering og planlegging og styrke HMS-forholdene knyttet til arbeidet. Slik vil digitale teknologer både bidra til økt produktivitet og verdiskaping, og øke attraktiviteten i og til den fremtidige operatørollen. Anvendelse og utnyttelse av digitale teknologier hos operatøren vil også få innvirkning på hvordan oppgaver, roller, funksjoner og samarbeid organiseres. Gjennom avansert organisering og koordinering, og evnen til å utnytte muliggjørende teknologier, vil fremtiden ligge i det vi betegner som Smart fabrikk og Operatør 4.0. Et integrert samspill mellom mennesker, teknologi og organisering vil øke evnen til kontinuerlig utvikling og omstilling, og i tillegg skape tverrfaglige rom som øker innovasjonstakten.

Fagmiljø

Forskningsleder