Til hovedinnhold

Hovedstrategi

Hovedstrategi

SINTEF utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon.Vi bidrar til verdiskaping og utvikler løsninger for vår tids store samfunnsutfordringer.Vi kommuniserer kunnskap, løsninger og anbefalinger aktivt og modig.

Samfunnsoppdrag og visjon

SINTEF utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon.

 • Vi bidrar til verdiskaping og utvikler løsninger for vår tids store samfunnsutfordringer.
 • Vi kommuniserer kunnskap, løsninger og anbefalinger aktivt og modig.

Vår visjon:

Teknologi for et bedre samfunn

Ett SINTEF

For å ivareta vårt samfunnsoppdrag og våre kunders behov, tar vi i bruk den beste kompetansen fra hele SINTEF.

 • SINTEF skal ha et rikt flerfaglig samarbeid på tvers i organisasjonen. Vi anerkjenner samarbeid og intern mobilitet.
 • Vi skal dele kunnskap, relasjoner og beste praksis.
 • Vi skal fremstå med en tydelig og enhetlig profil.
 • SINTEF skal ha en organisering som legger til rette for effektivt samarbeid og god ressursutnyttelse.

Vi etterlever våre grunnverdier og har en kultur preget av tillit og forpliktelse overfor felles mål og strategier.

Hovedmål og satsingsområder

SINTEF skal være et verdensledende forskningsinstitutt.

Vi utvikler løsninger på noen av vår tids store samfunnsutfordringer ved å være ledende innenfor våre satsingsområder:

 • Fornybar energi, klima- og miljøteknologi
 • Olje og gass
 • Havromsteknologi
 • Helse og velferd
 • Muliggjørende teknologier

Vår rolle

 • Skape innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk.
 • Utføre oppdragsforskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning
 • Utvikle og drive forskningslaboratorier.
 • Levere løsninger for bærekraftig utvikling.
 • Utvikle nye virksomheter.
 • Levere kunnskap, beslutningsgrunnlag og premisser til samfunnsdebatt og politikkutforming.

Vår egenart

 • SINTEF er et uavhengig og allmennyttig forskningsinstitutt.
 • Vi har partnerskap med NTNU, og samarbeider tett med universiteter, næringsliv og myndigheter.
 • Vi tilbyr våre kunder de beste løsningene gjennom aktivt samarbeid og stor faglig bredde.
 • Vi forener forsknings- og forretningskultur og er profesjonelle i gjennomføring av prosjekter.
 • Vi investerer overskudd i kompetanse, laboratorier og annen infrastruktur for forskning.

Etikk, verdier og ledelse

SINTEF har en tydelig etisk plattform. Vi etterlever god forskningsetikk, forretningsetikk og relasjonsetikk i vår virksomhet.

Grunnverdier

 • Ærlighet
 • Raushet
 • Mot
 • Samhold

Ledere i SINTEF skal være tydelige, inspirerende og inkluderende. Ledelse utøves i henhold til SINTEFs ledelsesprinsipper.

Kunder, fag og folk

Kunder

SINTEF skal bidra til innovasjon, verdiskaping og økt konkurranseevne for næringsliv og forvaltning.

 • SINTEF leverer løsninger og skaper nye forretningsmuligheter.
 • Våre kunder skal oppleve aktiv og god dialog i sitt samarbeid med SINTEF.
 • Vi samarbeider aktivt med myndigheter og internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer til beste for våre kunder.
 • Vi utvikler gode prosjekter som utløser offentlig med-finansiering for våre kunder.
 • Vi skal utnytte relevant kompetanse fra hele SINTEF for å møte kundens behov.
 • SINTEF ivaretar kundens intellektuelle rettigheter på en profesjonell måte.

Fag

SINTEF skal holde høy faglig kvalitet og være internasjonalt ledende på utvalgte områder.

 • SINTEFs forskning skal ha høy faglig kvalitet og relevans.
 • Vi skal utvikle kunnskap og teknologi i nært samarbeid med internasjonalt ledende forskningspartnere, næringsliv og myndigheter.
 • Vi utvikler og synliggjør faglig kvalitet ved å delta i krevende forskningsprogrammer. Internasjonalt har EUs forskningsprogrammer første prioritet.
 • Vi skal bygge og drifte nasjonal infrastruktur for forskning, og knytte denne til ledende internasjonale nettverk.
 • Vi skal publisere på nivå med andre ledende institutter for anvendt forskning.

Folk

SINTEF skal være en attraktiv arbeidsplass som tilbyr unike utviklingsmuligheter for mennesker med viten og vilje.

For å ivareta vårt samfunnsoppdrag trenger vi dyktige medarbeidere fra hele verden med høy faglig kompetanse og evne til å gjøre en forskjell. Mangfold og god kjønnsbalanse er viktig.

SINTEF tilbyr

 • Et stort, flerfaglig, internasjonalt forskningsmiljø
 • Godt arbeidsmiljø, tillit, frihet og ansvar
 • Tydelig, inspirerende og inkluderende ledelse
 • Utfordrende oppgaver og god anledning til faglig og personlig utvikling
 • Store muligheter til å skape verdier og løse viktige samfunnsutfordringer i nært samarbeid med SINTEFs kunder

SINTEF forventer

 • Engasjement, gode samarbeidsevner og initiativ overfor kunder og kolleger
 • God forståelse for SINTEFs virksomhet og aktive bidrag til god drift
 • Kontinuerlig utvikling av egen og andres kompetanse, deling av kunnskap og nettverk
 • At alle etterlever SINTEFs etiske retningslinjer og grunnverdier

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet har første prioritet i SINTEF. Sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn.

 • Vi skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø.
 • Vi skal ha null arbeidsrelatert sykefravær.
 • Vi skal ha null skader, ulykker og tap.
 • Vi skal fremstå som en bedrift med tydelig miljøprofil.
 • Vi gjør vårt ytterste for å unngå ulykker og arbeidsrelatert sykdom. Våre ansatte skal oppleve utvikling og anerkjennelse gjennom samhandling og lagspill. Alle skal behandles med respekt og verdighet.

God drift

God drift er å skape verdi for kundene og SINTEF. Det er en forutsetning for å utføre samfunnsoppdraget, og gir oss økonomisk robusthet og strategisk frihet.

SINTEF investerer overskudd i kompetanse, laboratorier og annen infrastruktur for forskning.

Alle ansatte i SINTEF forventes å bidra til god drift. Ledere har et særlig ansvar.

Vi oppnår god drift gjennom:

 • Robust prosjektportefølje
 • God kommunikasjon med kunder og kolleger
 • God prosjektgjennomføring og økonomistyring
 • Balanserte kontrakter med verdibasert prising
 • Godt HMS-arbeid
 • Høy faglig kvalitet og integritet
 • SINTEF skal ha lønnsom vekst med minimum 5 prosent driftsmargin over tid