Til hovedinnhold

Ocean Space Center

Ocean Space Center

Spesialrådgiver
+47 908 35 252

Norge har i generasjoner vært en maritim stormakt. Det skyldes vår avhengighet av havet kombinert med langsiktig tenkning, modige beslutninger og marinteknisk kunnskap og kompetanse.

Arkitektbilde av Ocean Space Centre
Bildet er laget for å vise hvordan Ocean Space Center kan bli seende ut.

Fagmiljøene ved MARINTEK, SINTEF og NTNU er i dag internasjonalt ledende innen marinteknisk forskning og utvikling. Man vet ikke i dag hvilke behov for kunnskap om havrommet som vil finnes om 50 år, men det er åpenbart at et kunnskaps- og teknologisprang vil finne sted. Norge bør innta en offensiv posisjon for å ta del i dette. Det er bakgrunnen for prosjektet Ocean Space Centre. Målet er å etablere fremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim.

Norges fremtidige konkurranseevne og verdiskaping avhenger av vår evne til å være en del av den internasjonale kunnskaps- og teknologiutviklingen. Dette forutsetter at vi evner å innta en ledende posisjon globalt innen forskning på utvalgte områder. Forvaltning og utnyttelse av havrommets ressurser er blant de områder der dette er mulig.

For å lykkes med fremtidig teknologiutvikling er det behov for kunnskap, samhandling og moderne verktøy. Dette er bakgrunnen for arbeidet med realisering av det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi, Ocean Space Centre. Kunnskapssenteret inngår som en del av den nasjonale kunnskaps- og innovasjonsinfrastruktur knyttet til havrommet.

Behov for moderne FoU-infrastruktur

På oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har en i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører utredet hvilke krav til fremtidig infrastruktur som må innfris for at Norge beholder posisjonen som internasjonalt ledende innen havromsteknologi. Siden 2008 er det jobbet målrettet for realisering av fremtidig infrastruktur for FoU knyttet til havrommet. Flere alterna¬tiver er drøftet og vurdert. Styret i MARINTEK anbefaler bygging av et Ocean Space Centre i Trondheim med nye havromstekniske laboratorier for FoU og utdanning på Tyholt og et nytt innovasjonssenter på Brattøra i tilknytning til eksisterende fagmiljøer på Sealab (NTNU/SINTEF). Dette alternativet vil ivareta behovene skissert i den opprinnelige visjonen, gitt føringer og erfaringer fremkommet i utredningsarbeidet.
Ocean Space Centre vil være navet i en nasjonal satsing innen havromsteknologi, og legger opp til omfattende samhandling og nettverk med kunnskaps¬miljøer og industriaktører nasjonalt og internasjonalt.

Målsetninger for senteret:

  • Utdanne fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi.
  • Sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse og infrastruktur knyttet til høsting og forvaltning av havrommet
  • Bidra til effektiv utnyttelse av nasjonal kompetanse og økt kunnskap gjennom samarbeid med norske og utenlandske institusjoner og virksomheter.
  • Aktivt medvirke til økt innovasjonstakt innen havromsteknologi.

Norge – et "centre of gravity" innen havromsteknologi

Norsk industri er globalt ledende innenfor sentrale områder relatert til havrommet; skip og skipsfart, offshore olje og gass og fiskeri og havbruk. I generasjoner har utnyttelse av deler av havrommet bidratt til velstandsutviklingen i Norge. God utnyttelse av nye deler av havrommet er avgjørende for å kunne møte de store globale utfordringene relatert til mat, energi og miljø. Mer enn halvparten av jordens overflate er dekket av hav med dyp større enn 3.000 meter. I fremtiden vil det være viktig å gjøre bruk av ressursene på disse dypene på en forsvarlig måte. Havroms¬teknologi vil være viktige innsatsfaktorer i dette arbeidet.

Ved Marinteknisk Senter driver krevende oppdragsgivere omfattende verifikasjon, testing og utvikling av havromsteknologi knyttet til offshore olje og gass, maritim sektor og havenergi. I en situasjon med økende konkurranse, der andre land posisjon¬erer seg for å erobre havrommet, må Norge investere i fremtidsrettet FoU og infrastruktur for å opprettholde posisjonen som kunnskapsnasjon.
Ocean Space Centre vil gjøre Norge til et internasjonalt "centre of gravity" innen havromsteknologi, og er et svar på økt internasjonalisering, teknologiskift for ivaretagelse av miljøet og behovet for avansert teknologi i fremtiden

Politiske signaler

I begynnelsen av juni 2013 ble to politiske nøkkeldokumenter lagt fram, som begge legger positive føringer for Ocean Space Centre. Det ene er Stortingets behandling av regjeringens Forskningsmelding som ble offentliggjort 3. juni, og det andre er regjeringens Næringsmelding, som ble presentert 7. juni.

I regjeringens Næringsmelding som ble lagt fram 7.juni 2013, står det følgende: "Tilgangen til avanserte laboratorier og vitenskapelig utstyr i verdensklasse er en viktig forutsetning dersom vi skal styrke det maritime forsknings- og innovasjonsarbeidet. Dagens maritime forskningsinfrastruktur er nå gammel. Nærings- og handelsdepartementet har derfor bidratt til finansiering av et forprosjekt med sikte på et nytt marinteknisk senter for fremtiden, «Ocean Space Center» i Trondheim. Høsten 2012 ble det foretatt ekstern kvalitetssikring (KS-1) av prosjektet. Dette følges nå videre opp."

Denne meldingen vil bli behandlet av det nye Stortinget til høsten, etter valget. Stortingets behandling av regjeringens Forskningsmelding var også positiv, sett fra vårt ståsted. Bakgrunnen er at Kristin Halvorsen la fram melding til Stortinget (tidligere kjent som Stortingsmelding) kalt "Lange linjer – kunnskap gir muligheter", Meld. St. 18 (2012-2013). Meldingen er normalt kjent som "Forskningsmeldingen". Det heter at meldingen er en "Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 8. mars 2013, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II). Det betyr at Kunnskapsdepartementet la den fram og fikk den godkjent i regjeringen 8. mars 2013.

Slike meldinger blir behandlet i Stortinget, som har "siste ord" gjennom sin behandling. Forskningsmeldingen er nå ferdig behandlet i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité i en lengre prosess der saksordfører har vært Tord Lien (FrP). Komiteens innstilling ble avgitt 3. juni 2013 – Innst. 372 S (2012-2013) – og ble behandlet i Stortinget 10.juni. Melding til Stortinget er en orientering fra regjeringen til Stortinget om ulike saker som regjeringen ønsker å få drøftet i Stortinget. Det kommer en rekke ulike dokumenter fra regjeringen: Meldinger – strategier – handlingsplaner. I dette hierarkiet er meldinger helt klart det mest sentrale dokumentet, som blant annet er gjenstand for grundig og langvarig behandling i fagkomité i Stortinget. Når komiteene behandler slike meldinger er det vanlig at komiteen kommer med tillegg og kommentarer til regjeringens melding. Det er ofte mye politikk i disse merknadene, som enten er enstemmig ("Komiteen mener..."), eller delt ("Flertallet mener..." og "Mindretallet mener..."). Behandlingen i Stortinget av slike meldinger blir ofte oversett, men det er her det framkommer viktige politiske føringer.

En enstemmig komite stilte seg bak følgende merknad:

"Komiteen mener det er viktig at nasjonale myndigheter bidrar aktivt til å sikre fremtidsrettet infrastruktur og laboratorier for avansert, anvendt forskning og utvikling innen områder der Norge har særskilte nærings- eller kunnskapsmessige fortrinn, eller begge deler, som tilfellet eksempelvis er innen havromteknologi.
Komiteen viser til at norske fagmiljøer og selskaper knyttet til maritim sektor, olje/gass, og fiskeri/havbruk, har gjort Norge til en av verdens fremste kunnskapsnasjoner innen havromteknologi. Våre fortrinn innen dette området bør etter komiteens oppfatning videreutvikles med fremtidsrettet infrastruktur og laboratorier for å sikre fremtidig verdiskapning og vekst knyttet til Norges enorme havressurser, men også for å bidra med kunnskaps- og teknologiutvikling for å løse verdens store utfordringer knyttet til mat, klima og energi."

I tillegg gikk mindretallet (opposisjonen) lengre, og fremmet følgende merknad:

"Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil understreke behovet for et nytt forskningssenter for skip, offshore og annen maritim og marin forskning – slik dette er tenkt realisert gjennom planene om Ocean Space Center i Trondheim."

I tilfellet Ocean Space Centre opplever vi altså at en samlet komite – og dermed et samlet Storting – med formuleringen som er vedtatt stiller seg bak ønsket om satsing på infrastruktur knyttet til havromsteknologi. Så ser vi at mindretallet (opposisjonspartiene) går enda lenger og gir eksplisitt støtte til OSC i Trondheim. Det er et kraftfullt signal som viser hvor bredt politisk forankret OSC nå er. Det er viktig å presisere at det ikke er noen midler automatisk koblet til disse formuleringene, som i all hovedsak er positive politiske signaler.

9.august 2013 sto samtlige toppkandidater fra alle partiene i Nord- og Sør-Trøndelag sammen på forsiden av Adresseavisen, under overskriften "Forpliktelsen". Politikerne lanserte der seks saker de vil kjempe sammen for å få gjennom i perioden 2013-2017, og den første saken var "realisering av Ocean Space Centre".
Les mer her: www.oceanspacecentre.no