Til hovedinnhold

Miljøregnskap fiskeri og havbruk

Miljøregnskap fiskeri og havbruk

SINTEF Ocean har i løpet av de siste ti årene opparbeidet en bred kompetanse på miljø- og klimaregnskap med livsløpsanalyse metoden (Life Cycle Assessment, LCA).

SINTEF Ocean har i løpet av de siste ti årene opparbeidet en bred kompetanse på miljø- og klimaregnskap med livsløpsanalyse metoden (Life Cycle Assessment, LCA).

Livsløpsanalyse (LCA) er en iso-standardisert metode for å bokføre miljøpåvirkningen et produkts forårsaker gjennom sitt livsløp - fra vugge til grav. På samem måte som et økonomisk regnskap bokfører hvordan verdier går inn og ut og genererers i et produksjonssystem så bokfører miljøregnskapet hvordan ressureser forbrukes og utslipp genrereres. 

Miljøregnskap med LCA metoden former et anerkjent, transparent og solid grunnlag for miljøstyringssystemer, produktutvikling og intern og ekstern rapportering av produkters miljøprestasjoner.

LCA er en helhetlig metode som innkluderer både utslipp direkte i fra produktets verdikjede og utslipp fra produskjon og distribusjon av forbruksvarer og infrastruktur som produktet er avhengigg av, f. eks. elektristitet, drivstoff og transportmidler. En LCA inkluderer som regel et bredt utvalg av miljøpåvirkninger. I sum gir dette en ideell metode for å gi beslutningstakere inblikk i hvor og hvordan man mest kostnadseffektivt kan redusere miljøpåvirkning fra sine produkt. Les mer om LCA her.

For sjømatnæringen er LCA et nyttig verktøy:

Matprodukters miljøpåvirkning – og spesielt klimapåvirkning – er i fokus hos forbrukere, forhandlere og andre beslutningstakere over hele verden. Mer enn 20% av private huholdningers klimapåvirkning kommer fra matforbruk. Verden trenger mer mat, spesielt animalsk protein, men mange av verdens naturressurser utnyttes allerede over sin bæreevne. For å mette verden i fremtiden må vi produsere mer med mindre miljøpåvirkning enn det vi gjør i dag. Globalt utgjør fiskeri og havbruk livsgrunnlaget for flere hundre millioner mennesker og fisk forsyner mer enn 1,5 milliarder mennesker med 20% av deres daglige behov for animalske protein.

Aktiviteter og kompetanse miljøregnskap

  • Sammenlignende analyser av klimapåvirkning, energibruk, og bruk av landbruksareal og marin primærproduskjon i produskjonen av fôr til norsk oppdrettslaks.
  • Klimaregnskap av sjømatprodukter. Vi har studert studert energibruk og klimauslipp i eksport av Norsk sjømat for Fiskeri og kystedepartamentet og vi har beregnet klimasporet og energibruken for 22 ulike Norske sjømatprodukt for FHL og Fiskarlaget
  • Utvikling av miljøstyringssystemer basert på LCA metodikk og ISO 14 001
  • Utvikling av standard for klimasporing av sjømat for Standard Norge og Fiskeri- og kystdepartementet og British Standard Intitute
  • Seminar om miljømerking og sporbarhet. Her har vi samlet flere av Europas viktigste supermarkedkjeder og forskningsmiljø til å se nærmere på innholdet i dagens miljømerker og ikke minst hvilke krav som bør stilles til etterprøvbarhet og krav i fremtidens miljømerker. Se presentasjoner og materiale fra seminarene her
  • Studie av forandringer i energibruk og klimapårvikning ved friere redskapsvalg i Norske fiskerier. Prosjektbeskrivelse.
  • LCA av Chilensk skjellopdrett
  • Utvikling av verktøy og databaser for klima- og miljøregnskap
  • Energibruk i Norske fiskerier og moderne teknologi for energiovervåking og rapportering

Viktige rapporter og artikler

 

Eksempel på resultater: 

[{¤src¤:¤/upload/Fiskeri_og_havbruk/Fiskeriteknologi/Filer%20fra%20Erik%20Skontorp%20Hognes/Klimaregnskap%20for%20scenario.jpg¤,¤alt¤:¤¤},{¤src¤:¤/upload/Fiskeri_og_havbruk/Fiskeriteknologi/Filer%20fra%20Erik%20Skontorp%20Hognes/sammenligning%20norsk%20laks%20og%20svensk%20kylling%20og%20svin.jpg¤,¤alt¤:¤¤},{¤src¤:¤/upload/Fiskeri_og_havbruk/Fiskeriteknologi/Filer%20fra%20Erik%20Skontorp%20Hognes/Sea%20primary%20production%20area%20and%20agricultural%20land%20ocupation%20feed%20scenarios.jpg¤,¤alt¤:¤¤},{¤src¤:¤/upload/Fiskeri_og_havbruk/Fiskeriteknologi/Filer%20fra%20Erik%20Skontorp%20Hognes/Konvensjonelle%20over%2028%20m.jpg¤,¤alt¤:¤¤},{¤src¤:¤/upload/Fiskeri_og_havbruk/Fiskeriteknologi/Filer%20fra%20Erik%20Skontorp%20Hognes/Plakat%20Bari.jpg¤,¤alt¤:¤¤},{¤src¤:¤/upload/Fiskeri_og_havbruk/Fiskeriteknologi/Filer%20fra%20Erik%20Skontorp%20Hognes/Samlegraf.jpg¤,¤alt¤:¤¤}]