Til hovedinnhold

Transport for det 21. århundre

Transport for det 21. århundre

Hvordan vil fremtidens transportsystem se ut? SINTEF skal bidra til å svare på dette, gjennom deltakelse i det regjeringsoppnevnte Transport21.

Transport21
De overordnede teknologitrendene innen transport er elektrifisering, digitalisering og automatisering. Utviklingen åpner for nye forretningsmodeller som for eksempel Mobility-as-a-Service (MaaS) og bildelingstjenester. Ill.: SINTEF

Rask teknologiutvikling, endring i transportbehov og nasjonale mål om å redusere utslippene gjør at transportsektoren er inne i en betydelig omstillingsfase. Samtidig blir stadig nye forretningsmodeller utviklet, nye aktører kommer på banen og det skjer store endringer i brukeratferd og befolkningens forventninger til mobilitet.

Behov for bedre samspill

Denne store omstillingen gjør at vi vet lite om hvordan fremtidens transportsystem vil ta form. Regjeringen varslet i Stortingsmelding 33 Nasjonal transportplan 2018 til 2029 at de vil gripe mulighetene ny teknologi og nye løsninger gir for å skape et transportsystem for fremtiden.

Meldingen peker på at transportsektoren har behov for drahjelp fra både nye og eksisterende aktører, samtidig som norske aktører får en andel av verdiskapingen knyttet til omstilling av sektoren på verdensbasis. For å lykkes peker regjeringen på behovet for bedre samspill mellom innovasjon, uttesting av nye løsninger og ny kunnskap.

Samler næringsliv og kunnskapsmiljøer

I rapporten Kunnskapsgrunnlag for transportforskning setter Forskningsrådet behovet for transportforskning inn i en større sammenheng, og viser blant annet til digitalisering, autonome transportmidler, sikkerhetsutfordringer, nye forretningsmodeller og sosiale, politiske og juridiske rammebetingelser.

Sentralt i denne prosessen står etableringen av Transport21, hvor representanter fra næringsliv og kunnskapsmiljøer er samlet, deriblant seniorrådgiver i SINTEF Beate Kvamstad-Lervold. Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen er utpekt til leder. Transport21 skal være en bred strategiprosess knyttet til transportforskingsområdet og lede frem til en nasjonal strategi for transportforsking.

– Transport21 er viktig for SINTEF. Vi har samlet mye kompetanse og kunnskap om transport gjennom mange år med forskning. Vi ønsker å ta med oss denne kunnskapen i diskusjonene med næringa og i styringsgruppa, og gjennom dette bidra til en felles forståelse av hvor vi i Norge bør satse på forskning, utvikling og innovasjon. Vår oppfatning er at mange av de store utfordringene vi står overfor i transporten må løses tverrfaglig, og det ligger et stort potensial for effektivisering, økt sikkerhet og bærekraftig utvikling i innføring av ny teknologi. Vi mener også at det ligger store muligheter for økt verdiskaping og økning i antall arbeidsplasser gjennom en strategisk satsning på utvalgte områder, sier Kvamstad-Lervold.

Strategiprosessen skal:
1. Gi myndigheter, FoUI-aktører og næringsliv en felles forståelse av dagens og framtidens utfordringer i transportsektoren og identifisere hvilke forskningsspørsmål det vil være avgjørende å få svar på for å kunne løse disse utfordringene.
2. Bidra til å styrke samspillet og synergieffekter mellom myndigheter, FoUI-aktører og næringsliv, slik at aktørenes FoUI-innsats forsterker hverandre og bidrar til å skape en dynamikk som trekker utviklingen i transportsektoren i innovativ retning.
3. Vurdere og komme med råd om hvordan den samlede virkemiddelbruken på FoUI-området, samt annen innovasjonsfremmende aktivitet som angår transportsektoren, kan innrettes for å løse transportpolitiske utfordringer og samtidig fremme næringsutvikling.

Strategigruppen skal levere sin innstilling til Samferdselsdepartementet høsten 2019.