Til hovedinnhold

Hvorfor forske på mobilitet, transport og infrastruktur?

Hvorfor forske på mobilitet, transport og infrastruktur?

Med bakgrunn i FN’s bærekraftsmål og Parisavtalen har Stortinget vedtatt at Norge skal være klimanøytralt i 2030 og være et lavutslippssamfunn i 2050. I tillegg har Norge satt mål om å ha null drepte innen samferdsel. For å nå målene er det behov for å forske mer på mobilitet, transport og infrastruktur.

Norge skal være klimanøytralt i 2030. Det krever null utslipp fra transport

Digital og grønn mobilitet, som vil si løsninger for forflytting av mennesker og varer, antas å være det viktigste forretningsområdet i verdensøkonomien i 2030. En effektiv infrastruktur er et av de viktigste konkurransefortrinn et land kan ha og transport er utpekt som det viktigste innsatsområdet i arbeidet med å nå disse målene.

Behovet for forskning og arbeid med nye mobilitetsløsninger gjør seg gjeldende innenfor flere områder:

  • Økt transport på grunn av e-handel hos forbrukerne og økt transport fra industri.
  • Globale og nasjonale klimamål og mål om mer gods på bane og sjø.
  • Behov for 600.000 nye arbeidsplasser frem mot 2050

Økt forskning og nye løsninger gjør at norske industribedrifter kan bli verdensledende leverandører av teknologi og kompetanse innen nullutslippsteknologi, autonom drift av transportmidler, effektive og sikre transportsystem med lave utslipp, samt en grønn anleggssektor.

SINTEF skal bidra til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur med ambisjon om å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren.
SINTEF skal bidra til økt forskning og verdiskaping innen mobilitet, transport og infrastruktur med ambisjon om å utvikle bærekraftige løsninger som kan frembringe et nødvendig skifte i transportsektoren.

Aktuelt