Til hovedinnhold
Miljøkontroll - legionella

Publisert 3. mars 2006

Medisinsk mikrobiologi har en godt eteblert virksomhet innen infeksjonsforebygging gjennom miljøeksponering. Vi foretar egne laboratorieanalyser av patogene bakterier, men har også et tett samarbeid med mikrobiologimiljøet på St. Olavs Hospital og NTNU.

Legionella pneumophila

Våre analyser
Vi gjør helhetlige undersøkelser av Legionella pneumophila, med både påvisning av genetisk materiale, påvisning av levende kulturer samt genetisk sporing av årsakssammenhenger ved sykdomsutbrudd. I tillegg kan vi tilby en kvantitativ genomisk analyse av L. pneuophila.

Vår Legionella-screeningen bygger på direkteundersøkelser av vann ved hjelp av genom-analyser - Real - Time PCR. Vår Real - Time PCR er spesifikk for Legionella pneumophila, som er den legionella-arten som står for mer enn 90 prosent av alle sykdomsutbrudd i vestverdenen. Analysene er meget hurtige og svar kan ofte gies samme dag som prøvene ankommer laboratoriet. Denne metoden viser tilstedeværelse eller fravær av genmateriale fra bakteriearten L. pneumophila. Testen skiller ikke mellom levende og døde bakterier.

Levende bakterier er en forutsetning for å initiere infeksjon. Påvisning av levende bakterier krever kultivering, noe som tar flere dager (opp til en uke) å gjennomføre. Ved påvisning av genmateriale fra L. pneumophila gjøres en verifisering eller avkrefting av levende bakterier ved hjelp av kultivering. Levende bakteriestammerbio- og genotypes.

Utprøving av kommersielt tilgjengelige legionellatester
Som en del av vår policy foretar vi utprøving av kommersielt tilgjengelige tester. Blandt annet har vi testet ut en hurtigtest til feltbruk for påvisning av Legionella: Hydrosense® Legionella Field Test™.

Oppsummert: Hydrosense® Legionella Field Test™ er en antigentest som er spesifikk for Legionella pneumophilia serogruppe 1. Som antigentest gir Hydrosense® Legionella Field Test™ ingen informasjon om konsentrasjonen av levende bakterier. I Legionella-infisert vann forventer vi at mesteparten av antigenene er til stede som ikke-levende bakterier eller bakteriefragmenter. Når Hydrosense® Legionella Field Test™ anvendes på dyrkede stammer av Legionella pneumophilia serogruppe 1 i laboratoriet, finner man at sensitiviteten til testen er en antigenkonsentrasjon som tilsvarer 105-106 cfu/L.  

Frittlevende amøber og deres samspill med Legionella pneumophila

Vi søker å utvikle kunnskap om sammenhenger mellom ulike miljøbetingelser og eksponering av L. pneumophila relatert til risikovurdering i vannsystem. På bakgrunn av dette utfører vi nå også påvisning av frittlevende amøber via dyrkning. Metoder for genetisk påvisning av amøber vil bli etablert.

Frittlevende amøber kan, foruten å forårsake humane sykdommer direkte, også virke som ”dyrkningsinkubatorer” for spesielle L. pneumophila stammer. Bakterier blir vanligvis spist av amøber, men enkelte bakteriestammer klarer å unngå dette og bruker i steden amøben som en vekstinkubator, samtidig som de oppnår beskyttelse mot ulike miljøfaktorer som kan være ugunstige for legionellavekst. Etter et slikt opphold inne i amøber vil en stor mengde bakterier kommer ut i miljøet. Disse kan ha et annet og/eller økt virulenspotensial enn da de ble tatt opp av amøben, og i sum øker dette risikoen for legionellautbrudd. Det er spesielt amøber som Achantamoeba spp. som er assosiert med å kunne virke som slike ”dyrkningsinkubatorer” for L. pneumophila.

Vårt mål er å utvikle en testmetode som kan gi en indikasjon på om prøvestedets miljøbetingelser fremmer legionellavekst generelt, samt risikovurdering av en potensiell utvikling av virulente legionellastammer i dette miljøet. Dette vil være nyttig med tanke på hvilke tiltak som bør iverksettes ved påvisning av L. pneumophila.

Parasitter

En parasitt er en organisme som formerer seg ved å leve på/i og utnytte en annen organisme. De encellede parasittene Giardia og Cryptosporidium kan finnes i elver og i overflatevann, samt i tarmen hos mennesker og flere typer dyr. De kan spres direkte mellom mennesker, fra dyr til mennesker, eller til vannkilder via forurensning med gjødsel og kloakk. Disse parasittene kan selv i små mengder forårsake infeksjoner hos mennesker. Mens noen blir alvorlig syke vil andre knapt merker at de er smittet.

Medisinsk mikrobiologi tilbyr metodekompetanse for påvisning av Giardia og Cryptosporidium i drikkevannskilder.