Til hovedinnhold

Ytre miljø

Ytre miljø

SINTEF tar ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en verdensledende aktør innenfor forskning og utvikling av miljøvennlige løsninger.

SINTEF har vedtatt en miljøpolitikk som forplikter. Da er det viktig at vi ivaretar miljøet i hverdagen i vår egen virksomhet. Vår ambisjon er å utvikle miljøvennlige løsninger for kunder og samfunnet, og da må vi stille de samme strenge krav til oss selv.

SINTEF ønsker å bli en stadig bedre leverandør ved å tilpasse seg forventninger i markedet.

Vi stiller miljøkrav til våre leverandører og har innarbeidet dette i våre avtaler.

SINTEFs miljøengasjement er viktig for å tiltrekke seg nye medarbeidere. Det skal gi stolthet å arbeide i en miljøbevisst organisasjon.

Miljøstyring

SINTEF skal tilfredsstille den internasjonale standard for miljøstyring ISO 14001.

Ved å jobbe systematisk for å redusere belastningen på miljøet viser SINTEF sitt miljøansvar og tilfredsstiller forventninger fra kunder. Arbeidet med å tilfredsstille standarden fører også til økt miljøbevissthet blant våre ansatte.

SINTEF utarbeider en felles miljøhandlingsplan hvor energieffektiv drift og god avfallshåndtering vil inngå som vesentlige aspekt. Alle SINTEFs åtte institutter utarbeider egne miljøhandlingsplaner.

Flere institutter er allerede sertifisert i henhold til denne standard.

Miljøpolitikk

Med bakgrunn i vår visjon "Teknologi for et bedre samfunn" skal SINTEF i alle deler av sin virksomhet legge til grunn hensynet til det ytre miljø.

SINTEFs miljøpolitikk skal sikre både at vår forskning og hvordan vi driver egen virksomhet ivaretar hensynet til det ytre miljø. Den skal også sikre kontinuerlig forbedring av vår egen miljøprestasjon.

Vi forplikter oss til:

 • å arbeide for etablering av nasjonale og internasjonale FoU programmer rettet mot utvikling av miljøvennlig teknologi.
 • å bidra til forskning og utvikling av miljøvennlige løsninger gjennom våre prosjekter.
 • å vektlegge miljøspørsmål i våre investeringer i kunnskapsoppbygging og laboratorier.
 • å redusere utslipp av klimagasser, velge energivennlige løsninger og unngå skadelige utslipp til jord, luft og vann.
 • å kommunisere kunnskap, utvikle løsninger og gi forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for miljøpolitisk samfunnsdebatt
 • å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav som vi pålegger oss angående våre miljøaspekter.

Miljøhandlingsplan

Avfallshåndtering

Mål: Mindre og renere avfall fra SINTEF

• Redusere mengde avfall med 10 % innen 2018
• Redusere mengde restavfall med 20 % innen 2018

Tiltak

 • Inkludere miljøkrav i avtaler med leverandører
 • Registrere hva og hvor mye som kastes av avfall
 • Etablere miljøstasjoner og sortere renere
 • Kommunisere og synliggjøre miljømål og måloppnåelse for medarbeidere (eSight)

Energiforbruk i bygningsdrift

Mål: Redusere energiforbruk i SINTEFs bygningsdrift med 5% innen 2018

Tiltak:

 • Visualisere energiforbruk pr. bygg (eSight)
 • Bidra til gode holdninger hos medarbeidere
 • Ved anskaffelse av utstyr vurder miljøvennlige løsninger
 • Kjøpe grønn strøm

Prosjektstyring

Mål: Prosjekter gjennomføres med minst mulig belastning på ytre miljø

Tiltak

 • Sikre at hensyn til ytre miljø er reflektert i prosjektstyringsprosessen (fra ide til leveranse)